Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tuletöö tegemise koolitus-

22.02.2021
10.00 - 16.00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Raul Juur

tuleohutusvaldkonna konsultant. On õppinud Sisekaitseakadeemia Päästekooli päästemeeskonna juhi erialal ning omandanud lisaks erialase kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Hetkel on kaitsmas tuleohutusspetsialist tase 5 kutset. Aastast 2015 töötab meeskonnavanemana Võru päästekomandos, lisaks on ta Eesti Päästemeeskonna (EDRT) liige. Kaitseväes on ta omandanud parameediku eriala ning lisaks läbinud erinevaid avalike esinemiste koolitusi.
Sihtrühm: kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega

Eesmärk: Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010) "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele". Määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tunnistus kehtib Eestis ja kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Käsitletavad teemad:
1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus

 • - Tuletöö olemus ja liigid.
 • - Tuletööga kaasnevad riskid.
 • - Tulekahju olemus ja selle levik.
 • - Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
2. Ohutus tuletöö tegemisel
 • - Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
 • - Nõuded tuletöö tegemiseks.
 • - Vajalikud tingimused tuletööks.
 • - Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
 • - Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
 • - Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
3. Tulekahju korral tegutsemine
 • - Käitumine tulekahju korral.
 • - Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
 • - Tulekustutusvahendite kasutamine.
4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine

Tuletöö tegijale on antud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.

Koolituse läbinu oskab:
 • hinnata tule kasutamisega seotud riske,
 • tunneb erinevaid liike tulekustuteid,
 • oskab kasutada tulekustutit,
 • orienteerub seotud õigusaktides.

Koolitusmeetodid: loeng, praktika. Viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppel osalejad peavad harjutuse läbima.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolitusmaterjal: loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.

Koolituse maht: Koolituse teoreetiline osa kestab vähemalt 6 akad t, millele lisandub praktiline osa ja teadmiste kontroll

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, praktiline tulekustustusharjutus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus

Õppekava rühm: Töötervishoid ja -kaitse

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui ka vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:

 1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
 2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
 3. Tuletöö tegija koolitus (ka Põhjamaade tuletöö tegija koolitus)
 4. Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
 5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
 6. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
 7. Tööohutusalased juhendamised
Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.
Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.