Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tuleohutuse enesekontrolli eest vastutavate isikute koolitus

03.03.2020
10.00 - 17.00
Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Kalju Õunmann

tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 156150) tuleohutusvaldkonna konsultant. On omandanud kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Lisaks on ta läbinud mitmeid töö- ja tuleohutuse ning täiskasvanute koolitaja kursuseid, sh viimati Sisekaitseakadeemia täienduskoolituse "Õppimist toetav õpetamine". 2005. aastal anti talle Päästeteenistuse missioonimedal ja 2007. aastal Põhja-Eesti Päästekeskuse tänukiri projektis „Kodu tuleohutuks” osalemise eest. On spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste korraldamisele ning tal on koolitajakogemust üle 20 aasta.
Eesmärk: Anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon.

Sihtrühm: Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuhatajad, haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad jt), kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

PS! Alates 01.01.2014 on enesekontrolli aruandlusperiood vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Käsitletavad teemad:
1) Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine

 • Reguleerivad õigusaktid
 • Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
 • Aruande sisu
2) Tulekahjude tekkepõhjused
 • Riskide ja ohtude hindamine
 • Tulekahjude ennetamine
 • Tagajärgede ennetamine
3) Tuleohutuse korraldamine
 • Vastutavate isikute määramise võimalused
 • Seadusandlusest tulenevad kohustused
 • Kohustuslik dokumentatsioon NB! Uus nõue - operatiivkaardi koostamise nõuded
4) Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
 • Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
 •  Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
 • Põlevmaterjalide ladustamine
 • Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine
5) Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine
 • Erinevad paigaldised
 • Omaniku/valdaja kohustused
 • Hooldaja kohustused
6) Tuleohutuskoolitused
 • Erinevad kohustuslikud koolitused
 • Läbiviimise nõuded

Koolituse läbimisel osaleja:
 • tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte;
 • oskab korraldada ettevõtte tuleohutust;
 • oskab läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli;
 • tunneb erinevaid tulekustutite liike;
 • oskab juhendada töötajaid tuleohutusalaselt.

Õppemeetodid: loeng, olukordade lahendamine

Õppematerjal: loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Õppekava rühm: Töötervishoid ja -kaitse

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui ka vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
 1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
 2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
 3. Tuletöö tegija koolitus (ka Põhjamaade tuletöö tegija koolitus)
 4. Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
 5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
 6. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
 7. Tööohutusalased juhendamised
Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.
Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.