Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ (Tuletöö tegemise koolitus)

01.01.2020
10.00 - 16.00
Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)

94 €+km
Lektor

Kalju Õunmann

konsultant - koolitaja, spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste läbiviimisele. Sisekaitseakadeemia Päästekolledzi lõpetanud erialase kõrgharidusega. Läbinud mitmed erinevad täiskasvanute koolitaja kursused. Koolitamise kogemus üle 20 aasta.
Целевая aудитория: работники свазанные с огне- и взрывоопасными процессами

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае.

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ предусмотрен постановлением министра МВД за номером 38. Данное поставновление вытекает из Закона о пожарной безопасности, пар.14 пункт 4.
 
Данный курс ОБЯЗАТЕЛЕН к прохождению всем лицам, которые осуществляют огневые работы как вид экономической деятельности (т.е получают за это зарплату). Только при наличии подобного курса и удостоверения, может человек выполнять подобную деятельность на территории ЭР.
Видам огневых работ признаны следующие пункты:
• Сварочные работы
• Резка металла пилой
• Резка металла горючей жидкостью
• Использование газовых ламп (пламени)
• Нагревание битума или иного вещества при укладки крыш
• Разведение огня во вне специального места
• Любая другая деятельность при которой используется пламя, высокая температура. Могут появиться искры, или существует реальная опасность пожара.
 

Рассматриваемые темы:
1. Огневые работы и их огнеопасность
Виды и суть огневых работ.
Сопутствующие выполнению огневых работ риски.
Природа пожара и его распространение.
Обусловленная огневыми работами пожары и причины их возникновения.

2. Безопасность при выполнении огневых работ
Предупреждение пожаров и требования пожарной безопасности.
Требования к выполнению огневых работ.
Необходимые условия для выполнения огневых работ.
Место для выполнения огневых работ, его выбор и подготовка.
Средства пожаротушения в месте выполнения огневых работ
Сопутствующие орудиям труда риски и их безопасное использование.

3. Действия в случае пожара
Поведение в случае пожара.
Основы и правила безопасности при тушении пожара.
Применение средств пожаротушения.

4. Практические занятия
Организация практических упражнений по пожаротушению.

Все участники получают сертификат на 5 лет.

Программа обучения: лекция и практические занятия 8 академических часов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koolituse info eesti keeles:
Sihtrühm
: kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega

Eesmärk: Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele" (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tunnistus kehtib Eestis  ja kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Käsitletavad teemad:
1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
- Tuletöö olemus ja liigid.
- Tuletööga kaasnevad riskid.
- Tulekahju olemus ja selle levik.
- Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
2. Ohutus tuletöö tegemisel
- Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
- Nõuded tuletöö tegemiseks.
- Vajalikud tingimused tuletööks.
- Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
- Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
- Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
3. Tulekahju korral tegutsemine
- Käitumine tulekahju korral.
- Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
- Tulekustutusvahendite kasutamine.
4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine
5. Teadmiste kontroll (testi sooritamine)

Koolitusmeetodid: loeng, praktika. Viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppel osalejad peavad harjutuse läbima.

Koolitusmaterjal: loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.

Koolituse maht: Koolituse kestvus 8 akad tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, praktiline tulekustustusharjutus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Tuletöö tegija koolitus (ka Põhjamaade tuletöö tegija koolitus)
4. Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
6. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
7. Tööohutusalased juhendamised

Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.
Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.