Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

01.01.2018
10.00 - 17.00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

97 €+km
Lektor

Kaur Tammepuu

Tuleohutusspetsialist, kutse tase 5 (kutsetunnistus 097886). Valitud kompetents: tuleohutuskoolituste ja -õppuste  ettevalmistamine ning läbiviimine. Koolitaja kogemus üle 10 aasta. Töökogemus Kidde Eesti AS ning Antifire Tuleohutuslahendused OÜ tuleohutuse peaspetsialisti/juhina.
Koolituse alus:
- Tuleohutuse seadus;
- Siseministri määrus nr 17 (03.03.2017) Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele;
- Siseministri määrus nr 1 (10.02.2011) Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid;
- Siseministri määrus nr 44 (02.09.2010) Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded;
- Ehitusseadustik;
- Vabariigi Valitsuse määrus nr 377 (08.12.1999) Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses.

Antud koolitus annab 2,8 täienduspunkti (TP). Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt. 

Sihtrühm: ehitusettevõtete juhid, töödejuhatajad, ehitusplatsi koordinaatorid

Eesmärk: Anda ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

Antud koolitus annab 2,8 TP. Koolituskava on hinnatud EELi Kutsekomisjoni poolt. 

Õppekava sisu:
1) Ehitusliku tuleohutuse tagamine
-Tuletõkkesektsioonid, nende terviklikkuse tagamine
-Kandekonstruktsioonid, nende tulepüsivuse tagamine
-Erinevad tuletõkkematerjalid, nende kasutamine
2) Korralduslik tuleohutus
-Vastutuse jagunemine tuleohutuse tagamisel
-Nõutud dokumentatsioon
-Põlevmaterjalide ladustamise nõuded
- Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine
-Erinevad tulekustutusvahendid, nendele esitatud nõuded
3) Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded
-Nõutud dokumentatsioon
-Vajalikud tingimused tuletöö tegemiseks
-  Vastutuse jagunemine ja järelevalve
4) Tuleohutuskoolitused
-Erinevad kohustuslikud tuleohutuskoolitused
-Läbiviimise nõuded, nende korraldamine
5) Tuleohutuskontrolli läbiviimine
-Reguleerivad õigusaktid
-Kontrolli käigus teostatavad tegevused
- Kontrolli vormistamine

Teemade käsitlemisel lahendatakse näiteülesandeid.

Õpiväljundid:

- Tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte;
- Oskab korraldada tuleohutusnõuete täitmist;
- Oskab ehitusplatsi üldkontrolli käigus kontrollida tuleohutuse nõudeid

Koolitusmeetodid: auditoorne loeng.

Koolitusmaterjal: loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal

Koolituse maht: 8 akad h

Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Tuletöö tegija koolitus (ka Põhjamaade tuletöö tegija koolitus)
4. Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
6. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
7. Tööohutusalased juhendamised

Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.
Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.