Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

TELLIMISEL: Karjäärinõustamise baasoskused juhile - organisatsioonisisene talendijuhtimineKoolitusel keskendutakse juhi oskuste arendamisele töötajate karjäärijuhtimise toetamisel ja motiveerimisel. Omandatakse teadmised ja oskused, kuidas viia läbi motiveerivaid vestluseid sh kasutades uudset job crafting meetodit.

 Kestvus: 7 ak t päevas, 4 päeva. Kokku 28 ak t

Eesmärk: koolituse läbinul on baasteadmised ja oskused talendijuhtimisest, karjäärinõustamisest ning arenguvestluste läbiviimisest, et toetada asutuses töötavaid inimesi nende karjäärijuhtimisel lähtudes nii inimese tugevustest ja arengusoovidest kui ka organisatsiooni eesmärkidest.

Metoodika: kasutakse erinevaid meetodeid  - arutelud, supervisioon, uute teadmiste omandamine, grupitööd, uudne Job crafting meetod. 40% õppe mahust on praktiline osa (grupitööd, tehnikate ja meetodite harjutamine).

Koolituse läbinud osaleja viib läbi:
- karjäärivestluseid töötajatega lähtuvalt karjäärinõustamise alustest, karjäärijuhtimise teooriatest, motivatsiooniteooriatest ja töötajate individuaalsetest erinevustest;
- arenguvestluseid integreerides vestlustesse karjäärijuhtimise teemad; juhib karjäärinõustamise ja arenguvestluse protsessi, rakendades sihipäraselt karjäärijuhtimise mudeleid, nõustamise tehnikaid ja  meetodeid ning arvestades kliendi eripära.

Koolituse kava ja teemad:

Koolituse päev

Sisuteemad

Maht

1. päev

Karjäär, karjäärijuhtimine, karjäärikujundamine - mõisted, olemus. Karjääri mõjutavad tegurid. Karjäärinõustamise alused. Karjäärinõustamine kui KUNST ja TEADUS. Karjäärinõustamise võimalused ja väljakutsed.

3 ak t

Tänapäevased karjäärijuhtimise teooriad: sobivuse, humanistlik ja konstruktivistlik paradigmad, Life Design lähenemine. Karjäärijuhtimise mudelid. Teooriate ja mudelite rakendamine karjäärinõustamisel. Temaatilised arutelud ja supervisioon.

4 ak t

2. päev

Talendijuhtimine. Tänapäevased motivatsiooniteooriad (Flow , arengu, tõukejõu, ootuste ja õigluse jm teooriad) ja nende rakendamine. Isiklike kokkulepete ehk I-deals sõlmimine töötajatega.

Temaatilised arutelud ja supervisioon.

3 ak t

Karjäärinõustamise/arenguvestluse  protsess ja etapid ning käsitletavad teemad (oskused, võimed, tugevused, arenguvajadused, vajadused, juhtivad isiksuseomadused, väärtused, huvid, motivatsioon jm)

4 ak t

3. päev

Nõustamisel kasutatavad tehnikad (kuulamisoskused, peegeldamine, ümbersõnastamine, sokraatiline dialoog, kokkuvõtete tegemine jm) ja meetodid. Eesmärkide seadmine ja sõnastamine. Sotsiodünaamiline ja lahenduskeskne meetod.

Küsimuste küsimise oskus.  Imeküsimus. Inimese tugevuste ja ressursside leidmine. Edulugude analüüsi meetod.

6 ak t

Info vahendamine. Kognitiivse infotöötluse ja infootsingu mudelid, BerryPicking jt (vastuvõtmine, hindamine, kasutamine).

1 ak t

4. päev

Arenguvestluste läbiviimine. Näidisvorme.

Job crafting ehk töö kohandamine - olemus ja võimalused. Arenguvestlus Job Crafting Exercise meetodil kui uudne meetod vestluste läbiviimiseks.

Temaatilised arutelud ja supervisioon.

7 ak t

 

Kokku

28 ak t