SISEKOOLITUS TELLIMISEL: Suhtlemine lapsevanemate ja lastega

01.12.2019-31.12.2019

Sihtrühm: kõik, kes puutuvad oma töös kokku nii laste kui ka lastevanematega, laste- ja noortelaagrite korraldajad ja läbiviijad, juristid, meditsiinitöötajad, noorsootöötajad, treenerid, laagrikasvatajad ning juhatajad ja teised noortega tegelevad inimesed.

Eesmärk: analüüsida lapsevanemate erinevaid käitumismustreid ja leida võimalusi positiivse kontakti loomiseks ja säilitamiseks; harjutada suhtlemistehnikaid eri vanuses ja muredega laste abistamiseks.

Käsitletavad teemad:
 • laste arengulised eripärad ja nende väljendusviisid laagris. Sekkumist vajavad käitumuslikud ja emotsionaalsed olukorrad ja kriisireaktsioonid;

 • kontakti saamine kinniste lastega psühholoogiliste nõustamisvõtete abil;

 • laagrijuhtide võimalused keerukates ja/või konfidentsiaalsetes situatsioonides lapse abistamiseks;

 • lapsevanemate erinevad käitumismustrid: mis on nende varajatud eesmärgid/ootused/motivatsioon ning kuidas sellega toime tulla;

 • positiivse kontakti loomise põhimõtted nii verbaalsel kui mitteverbaalsel tasandil;

 • lapsevanemate vastuoluliste nõudmiste, hoiakute ja eelarvamustega toimetulek erinevate suhtlemistehnikate abil;

 • toimetulek keerukate lapsevanematega (nt agressorid, manipulaatorid, kaebajad, agitaatorid);

 • emotsionaalsus: mis on tegelikult negatiivsete emotsioonide aluseks ja millistes olukordades sekkuda, millistes mitte;

 • väärtus-, vajadus- ja suhtlemiskonfliktid - kas ja kuidas on võimalik neid lahendada;

 • laagrikorraldajate toimetulek iseenda ambivalentsete tunnetega lapsevanemate suhtes.

Koolituse läbimisel osaleja:
 • teab lapse arengulisi eripärasid ja planeerib enda suhtlemisalaseid tegevusi vastavalt sellele;
 • teadvustab lapsevanemate erinevate käitumismustrite põhjuseid;
 • planeerib iseenda suhtlemisalaseid tegevusi positiivse kontakti loomiseks ja säilitamiseks;
 • teab keerukate lapsevanematega toimetuleku võimalusi ja erinevate konfliktitüüpide erinevusi ning sekkumisvõimalusi.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht: 7 akad tun
di või vastavalt kliendi soovidele

Õppemeetod:

testid, grupitööd, rollimängud, praktiliste psühholoogiliste ja coaching'u meetodil kasutatavate tehnikate harjutamine individuaalselt ja grupis.


Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid

Täpne koolitusprogramm pannakse paika lähtuvalt asutuse vajadustest ja soovidest.
Kui olete huvitatud antud teemal või ka mõnel muul teemal sisekoolituse tellimisest, siis andke oma soovist teada koolitus@juunika.ee ja küsige pakkumust.