SISEKOOLITUS TELLIMISEL: Õppimist toetav hindamine

01.06.2020-31.07.2020

Koolituse eesmärgiks on toetada kooli meeskonna motivatsiooni hoiakute muutmisel seoses õppijakeskse kooli ja õppimist toetava hindamisega. Julgustada kooli meeskonda rakendama õppimist toetava hindamise põhimõtteid õppeprotsessi tõhusa kavandamise ja juhtimise kaudu.

Käsitletavad teemad:
 1. Õppimist toetava hindamise põhimõtted (õppijakeskne kool, õppija, õpetaja, õppimise ja õpetamise kontseptsioon GRÕKis, hindamise käsitlus GRÕKis) 
 2. Tervikliku õppeprotsessi kavandamine (pingutust nõudev ülesanne, õppija valikud ja vastutus, hindamismudel kui õppimise organiseerija, hindamiskriteeriumid, eelhindamine)
 3. Õppeprotsessi juhtimine (õppimise organiseerimine, enese- ja kaaslase hindamise vahendid, andmete kogumine)
 4. Tagasiside (suuline ja kirjalik tagasiside, edasiside, tagasisidemudelid) 
Koolituse läbinu:
 1. mõistab õppimist toetava hindamise põhimõtteid ja vajadust ning seost põhikooli/gümnaasiumi riikliku õppekavaga; 
 2. teab, et hindamine on pidev andmete kogumine õppija edenemise kohta õppeprotsessi jooksul ja korraldab hindamist sellest põhimõttest lähtuvalt; 
 3. tunneb õppimist toetava hindamise strateegiaid; 
 4. omab valmisolekut kavandada ja juhtida terviklikku õppeprotsessi; 
 5. teab, kuidas kasutada hindamismudeleid õppimise organiseerimisel;
 6. teab erinevaid tagasiside andmise võimalusi; 
 7. on valmis tegema kolleegidega koostööd õppeprotsessi kavandamisel ja juhtimisel.

Täpne koolitusprogramm pannakse paika lähtuvalt asutuse vajadustest ja soovidest.
Kui olete huvitatud antud teemal või ka mõnel muul teemal sisekoolituse tellimisest, siis andke oma soovist teada koolitus@juunika.ee ja küsige pakkumust.