Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tulemuslikud ja motiveerivad arenguvestlused (1. moodul)

01.01.2017
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

TÄHELEPANU! Kui osalete ka antud koolituse 2. moodulil ( Suhtlemise tuumkompetentsid arenguvestluse edukaks läbiviimiseks; 08.11.2017 Tallinnas või 10.11.2017 Tartus), siis on teile 2. mooduli osavõtutasu -15% soodsam. 

Hea kaasaegse juhtimispraktika juurde kuulub arenguvestlus, mis aitab juhil hinnata alluva tulemuslikkust, anda tagasisidet ja leppida kokku töökorralduses ning eesmärkides. Paraku võib tegelikkuses osutuda vestlus mõlema poole jaoks kasutuks ja ebamugavaks kohustuseks. Kuidas kasutada arenguvestlust kui tulemuslikku ja motiveerivat juhtimisinstrumenti, mis annaks juhile hea ülevaate oma meeskonnast ja parema kontakti alluvatega? Arenguvestlus on eduka juhi tööriist!


Sihtrühm
: Koolitus sobib väga hästi juhtidele, kes tahavad kasutada arenguvestlust inimeste edukamaks juhtimiseks oma meeskonnas või ettevõttes. Koolitus annab juhtidele praktilised teadmised ja tehnikad arenguvestluse tulemuslikuks läbiviimiseks oma alluvatega.


Käsitletavad teemad:
1) Mis ja milleks on arenguvestlus
- Arenguvestlus kui eduka juhi töövahend
- Vestlusega seotud müüdid ja eelarvamused
- Vestluse erinevad rõhuasetused: hindamis-, arengu- või tulemusvestlus
2) Vestluse ettevalmistus ja läbiviimine
- Milliseid eesmärke seada vestlusele juhina, milliseid alluvana?
- Milliseid alusmaterjale saaks kasutada vestluse ettevalmistamiseks (ametijuhendid, tööplaanid, jm aruandlus).
- Vestluse ülesehituse põhimõtted, vestluse teemad ja nende loogiline järjestus.
3) Vestluse läbiviimine
- Töötajate hoiakute, eelhäälestuse ja organisatsiooni sisekliima mõju arenguvestlusele –juhtumipõhised arutelud.
- Usaldusliku kontakti saavutamine erinevate alluvatega. Raskete juhtumite analüüs ohtude ja võimaluste teadvustamiseks.
- Vestluseks vajalikud suhtlemiskompetentsid: mõjus eesmärkide seadmine, kuulamine, tagasiside andmine, kokkulepete saavutamine – rollimängud oskuste harjutamiseks.
- Kuidas saab juht hinnata vestluse tulemuslikkust?
- Millest sõltub hilisem tulemuste kasutamine

Koolituse tulemusena osaleja:
- mõistab, millist kasu annab arenguvestlus alluvate ja meeskonna juhtimisel
- on arutelude ja kaasuste lahendamise käigus läbi mõelnud oma alluvate jaoks sobivad vestluse teemad ja märksõnad
- teab, mida saab juht ja alluv teha vestluse ettevalmistamiseks.
- on täiendanud oma vestluse läbiviimiseks vajalikke oskusi
- teab, kuidas vestlus kokku võtta ja mida teha vestluse tulemuste rakendamiseks
- oskab kasutada vestlust alluvate tulemuslikkuse ja motivatsiooni tõstmiseks

Iga osaleja saab lisaks õppematerjalile koolituselt kaasa järgmised praktilised tööriistad:
- vestluse ettevalmistuslehe näidise
- vestluse tulemuste kokkuvõtte vormi
- küsimustiku alluvate motivatsiooni ja meeskonnatöö hindamiseks

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: lühiloengud ja juhtumiarutelud, praktilised ülesanded ja rollimängud

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.