Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tootmisprotsesside optimeerimine ja tulemuslikkuse tõstmine läbi LEAN tootmise põhimõtete

21.02.2020
10.00 - 17.00
Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

199€+km
Lektor

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta omab praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall ja Tehnoloogia Arenduskeskuses IMECC. Alustanud tootearendaja konstruktorina, juhtinud tootmisettevõtte toote- ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevust ning vastutanud ettevõtte IT arenduse eest. Tema töö on alati olnud seotus toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga.Hariduselt on Jaak masinaehituse insener, ta on lõpetanud Dresdeni Tehnikaülikooli ja omandanud ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja täiendanud oma teadmis. Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppes. Tema töö on alati olnud seotud toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga. Koolitajana alustas ta tegutsemist lisaks oma põhitööle 2002. aastal Audentese Ülikoolis. Täna tegutseb Jaak tootmise valdkonna koolitaja ja konsultandina Äripäeva Akadeemias, TTÜ Avatud Ülikoolis ja jagab oma teadmist ka üliõpilastele Tallinna Tehnikaülikoolis. Senistele teadmistele ja kogemustele tuginedes on Jaak läbi viinud tootmise juhtimise ja planeerimise alaseid koolitusi paljudes erineva tegevusvaldkonna ettevõtetes. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.

Ettevõtte tegevuse kasumlikkuse üheks põhiküsimuseks on efektiivsed protsessid. Tänases majanduskeskkonnas seisavad tootmisettevõtted rohkem kui kunagi varem oma tegevusprotsesside optimeerimise vajaduse ees. Määrava tähtsusega on sellised näitajad nagu kasumlikkus, efektiivsus, säästlikkus, paindlikkus ja innovaatilisus.

 • Kuidas tõsta tootmisettevõtte tegevuse kasumlikkust ja efektiivsust?
  Kuidas valida see õige mudel või meetod?
 • Millist kasu me saame ühe või teise meetodi kasutamisel ja kuidas on need rakendatavad meie ettevõttes?
Need on küsimused, millele täna paljud ettevõtted vastuseid otsivad. Palju räägitakse erinevatest optimeerimise mudelitest ja meetoditest, mõned nendest on ajapikku juba moesõnadeks muutunud. Sageli on ettevõttel raske otsustada, millised on nende erinevate lähenemiste eripärad ja milline lähenemine sobiks just nende ettevõttele. 

Koolitus annab tootmisettevõtete juhtidele ülevaate protsesside optimeerimise erinevatest meetoditest ja mudelitest. Koolitusel analüüsitakse protsesside optimeerimise erinevaid aspekte, seletatakse lahti enamlevinud mudelid ja meetodid ning analüüsitakse, kuidas konkreetsed mudelid ja meetodid võiks sobida ettevõtte protsesside optimeerimiseks. Koolitus on põhjalik ja mitmekesine. Teoreetilise materjalikäsitluse, praktiliste näidete ja ülesannete ning arutelude käigus saab osaleja vastused protsesside optimeerimisega ja efektiivsuse tõstmisega seotud küsimustele.

Koolituse märksõnadeks on efektiivsus, tootlikus, protsesside optimeerimine ja ümberkujundamine.
Koolitus on suunatud Eesti tootmisettevõtetele ja üles ehitatud lähtuvalt Eesti tootmisettevõtete vajadustes pakkudes osalejatele tasakaalu teooria ja praktika vahel.

Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega tootmisjuhi kes tunnetab ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks


Sihtgrupp: Koolitus on suunatud tootmisettevõtte juhtidele, tootmisjuhtidele ja teistele keskastme juhtidele, kes on seotud tootmisprotsesside optimeerimisega ja tootmistegevuse efektiivsemaks ning tõhusamaks muutmisega. Kindlasti on antud koolitus kasulik ka tootmisettevõtte esmatasandi juhtidele kes peavad protsesside optimeerimisega seotud otsuseid tootmises ellu viima.

Koolituse eesmärk: Anda osalejatele ülevaade tootmisprotsesside optimeerimise tänastest seisukohtadest ja probleemides. Tutvustada erinevaid protsesside tulemuslikkuse parandamise teooriaid ja meetodeid ning ühiselt analüüsida erinevate teooriate sobivust tootmisprotsesside optimeerimiseks konkreetses ettevõttes. Koolitusel vaheldub teoreetiline osa praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku protsesside vahel.  

Käsitletavad teemad:

 • Protsesside juhtimine ettevõtte väärtuse loojana.
  - Ettevõtte juhtimise ülesanded ja vastusvaldkonnad ning seosed protsessijuhtimisega
  - Ettevõtte strateegilise eesmärgid ja nende erinevad perspektiivid
  - Protsesside juhtimisega seotud probleemid ja enamlevinud vead

 • Ettevõtte protsesside optimeerimise ühised põhimõtted, optimeerimise eesmärgid ja tasandid.
  - Optimeerimise erinevad kontseptsioonid ja mudelid

 • Täiusliku tootmise põhimõtted (Manufacturing Excellence).
  - Protsesside analüüs ja kaardistamise erinevad meetodid
  - Ettevõtte potentsiaali hindamine ja kitsaskohtade määratlemine

 • Kulusäästlik tootmine (Lean Production) ja selle põhilised elemendid
  - Väärtusahela kaardistamine (Value Stream Maping)
  - 5 S - töökoha organiseerituse ja korrashoiu tagamine.
  - TPM - Kõikehõlmav ennetav hooldus
  - Juhtimise visualiseerimine
  - Seadistusaegade vähendamise
  - Tootmise ühtlustamise (Multimix )
  - Kanban - tõmbav tootmise süsteem,
  - Kaizen pideva parendamise protsess
  - Kadude vähendamine

 • Protsesside tulemuslikkuse hindamine ja selle korraldamine ettevõttes
  - Protsesside hindamise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid
  - Protsessipõhised näitajad ja kriitilised edutegurid

Koolituse tulemusena osaleja: 
-  omab tervikülevaadet tootmisprotsesside optimeerimise erinevatest tasanditest

- omab teadmisi optimeerimise erinevatest teoreetilistest seisukohtadest ja praktilistest mudelitest ning meetoditest.  
- omab juhiseid tootmisprotsesside optimeerimisviiside sobivuse hindamiseks oma ettevõttes
- on saanud näpunäiteid, ideid ja soovitusi protsesside optimeerimise kontseptsioonide elluviimiseks
- on saanud uusi mõtteid, kuidas ja milliste vahenditega oma ettevõte tegevuse efektiivsust tõsta.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetod: Teoreetiline materjalikäsitlus, praktilised näited ja ülesanded, grupiarutelud 

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.