Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja ja tööandja poolt seoses kohustuste rikkumisega

21.01.2019
10:00-12:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

75 €+km

Neenu Pavel

Lõpetanud Tartu Ülikooli juristina 1975. aastal, töötades algul avalikus halduses, seejärel töötanud 13 aastat ühes Tartu suurettevõttes esmalt juristina, siis aga personalijuhina. Jätkuv huvi  tööõiguse vastu kinnistas ligi 20 aastaks teenistusse tööinspektsioonis. Esmalt tööinspektor-jurist, kontrollis õigusaktide täitmist tööandjate juures ja nõustasin abivajajaid. Viimased 4 aastat töötan töövaidluskomisjoni juhataja, lahendades poolte vaidlusi õigust ja õiglust silmas pidades. Aktiivse koolitajana tööõiguse vallas tegev umbes 15 aastat.
Sihtrühm: väikeettevõtjad, tegevjuhid, raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, töötajate esindajad, usaldusisikud – kõik, kellel on igapäevatöös vaja tegelda töölepingu lõpetamise dokumentide koostamisega või töötajate nõustamise ja nende huvide esindamisega töösuhte ülesütlemise korral.

Eesmärk: selgitada töölepingu erakorralise ülesütlemise aluseid ja vorminõudeid, tuua näiteid töösuhte poolte vahelistest erimeelsustest, mis sageli töölepingu ülesütlemiseni viivad, tutvustada kohtupraktikat töölepingu ülesütlemisest tekkinud vaidluste lahendamisel, anda soovitusi vaidluste asemel kompromisskokkulepete sõlmimiseks.

Käsitletavad teemad:

  • töötajapoolsed kohustuste rikkumised (TLS § 88): sätete kaupa, kuidas asjaolud fikseerida, tõendada (sealhulgas oleks siis ka joovet käsitlev alus);
  • töötaja eelnev hoiatamine, hoiatuse vormistamine;
  • etteteatamistähtajad;
  • ülesütlemisavalduse vormistamine ja kättetoimetamine;
  • millistel põhjustel ei tohi töölepingut üles öelda (TLS § 92) ja pööratud tõendamiskohustus;
  • töötajapoolne ülesütlemine tööandja rikkumiste või isiklike põhjuste korral (TLS § 91), selle õigeaegne vaidlustamine. 

Koolituse läbimisel osalejal:

  • On põhjalikum ülevaade töölepingu erakorralise ülesütlemise alustest ja oskus korrektselt vormistada töölepingu lõppemisega seotud dokumente 
  • Kasutada kaalutlusõigust ning pöörata tähelepanu vaidlustamisel vajalikele tõendusmaterjalidele.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) koolitajale, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palume juurde märkida, et millist koolitust, koolitajat silmas peate)

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste näidetega 3 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.