Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Stressijuhtimine ja stressi ennetamine meeskonnas- Juhtide arenguprogrammi 2. moodul

08.06.2021
10.00-17.00
Tallinn, Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)                                                                      

250 €+km

Kaire Parve

Kaire on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse eriala personalijuhtimise suunal. Töötanud nii avalikus sektoris Riigikantseleis ja kohalik omavalitsuses, kui ka erasektoris mitmetes tootmise ja teenindusettevõtetes personalijuhina. Asutanud oma konsultatsiooniettevõtte Dualteam OÜ juhtimise,  tööõiguse ja tööohutuse valdkondades (suurimad kliendid olnud Thulema, Forum Cinemas, Wallenium jt) . Viimased 10 aastat pühendanud personalijuhina ringmajandusettevõttes Ragn-Sells AS, tippjuhtide strateegilise partnerina, sh töökeskkonna teemadel. 2020 aasta lõpust on Kaire uuesti tegutsemas oma ettevõttes, keskendunud organistasiooni juhtimise, personalijuhtimise, tööõiguse ning terviseedendamise (vaimne ja füüsiline tervis) teemadesse. 2021 aastast teeb koostööd Juunika Koolitusega.

Juhtide arenguprogrammi 2. moodul - vaata kogu programmi siit.

Kuidas toime tulla meeskonnasisese stressiga?
Tule harjuta, kuidas tagada mõistlik stressitase meeskonnas -  juhi ise oma meeskonda, mitte ära lase stressil olla juht!

Tagasiside koolitaja koolitusele:
"Väga hea oli, et koolitaja oskas tuua välja abistaja enesehoole momente, kuidas ise olla suuteline aidata ja kuidas jääda terveks teisi abistades. Empaatiline ja lihtne teema edasiandmine. Koolitaja tugev praktilise personaltöö taust oli kindlasti kasuks ka psühholoogilise esmaabi koolitamisel."

Sihtrühm
: Juhid, personalijuhid, töökeskkonna- või kvaliteedijuhid, spetsialistid, kes peavad väiksemaid või ka ajutisi meeskondi juhtima

Eesmärgid: 
- Suurendada oskust märgata oma kolleegi/alluvat kes vajab tuge. Kuidas oma kolleegi/töötajat toetada, kui tal on vaimse tervise raskus?
- Pakkuda praktiliselt harjutatavaid näited ning leida ühises arutelus erinevaid võimalusi, kuidas luua ja säilitada psühholoogilist heaolu tööl praegusel keerulisel ajal.
- Tervist toetava töökeskkonna loomine organisatsioonis.

- Mõista stressi soodustavaid faktoreid.
- Mõista vaimset tervist toetava töökeskkonna loomise olulisust.

- Saada praktilisi näiteid ja võtteid ettevõtte/meeskonna vaimset tervist toetava kultuuri loomiseks.
- Osata kaardistada psühhosotsiaalseid ohutegureid, nende erisusi juhtide/töötajate töös, koostada esmast riskianalüüsi.
- Teada, mis on vaimse tervise esmaabi ja olla valmis seda rakendama oma kolleegiga.
- Praktiseerida aktiivse kuulamise võtteid.
- Panna osalejate näod särama ja leida uut energiat.

Koolitusel käsitletavad teemad:
 1. Kuidas töötajate ja organisatsiooni üldine vaimne heaolu mõjutab organisatsiooni
 2. Kuidas oma töökeskkonnas vaimset tervist mõõta, erinevad võimalused
 3. Juht ja töötaja psühholoogilised ohutegurid – kas need on samad?
  • Psühhosotsiaalsete ohutegurite riskianalüüs, selle koostamine ja kasu
 4. Vaimse tervise esmaabi või psühholoogiline esmaabi – mis need on ja kes neid saavad osutada
  • Aktiivse kuulamise võtted ja praktiliste oskuste harjutamine
 5. Suhtlemine pingelises olukorras (sh nt enesekehtestamine, EI-ütlemine)
 6. Puhkuse olulisus ja igaühe erinev töörütm ning selle aktsepteerimine , pingutuse ja puhkuse rütmi vaheldumise võimalused töökeskkonnas
  • Mikropuhkuse olulisus igas tööpäevas – praktilised võtted mõtete puhkuseks ja tasakaalustamiseks, töö või tervisekultuur
 7. Läbipõlemine, s.h organisatsioonist ja välistest oludest tingitud põhjused
  • Vaimne tervis kodukontoris töötamisel ja vaimse tervise hoidmine
 8. Kuidas luua organisatsioonis vaimse tervise heaolu toetav juhtimiskultuur, tippjuhtide roll selles
Koolituse tulemusena osaleja:
- inimeste juhtimise kompetentsid on arenenud;
- mõistab töötajate vaimse vormi tähendust tööandja jaoks;
- on läbi mõelnud oma organisatsiooni töökeskkonna vaimse tervise ohud ning välja töötanud võimaliku ohtudega tegelemise strateegia ja tegevuskavad;
- teab, kuidas koostada ja kasutada psühhosotsiaalsete ohutegurite riskianalüüsi;
- oskab märgata kolleegi ja/või oma alluva vaimse tervise raskusi näitavaid märke;
- teab peamisi vaimse tervise esmaabi andmise põhimõtteid;
- on praktiliselt harjutanud aktiivse kuulamise tehnikaid;
- on õppinud vaimse tervise toetamise põhimõtteid ja oskab kasutada mõningaid praktikaid;
- teab ja on valmis kohandama koolitusel omandatud praktilisi oskusi ning saadud teadmisi oma töökeskkonna tervisealase teadlikkuse tõstmiseks ja tervist toetava töökultuuri loomiseks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: 8 akadeemilist tundi


Õppemeetod:
- Sisaldab interaktiivseid lühiseminare, grupiarutelusid, individuaalseid- ja paarisharjutusi.
- Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid uute teadmiste ja kogemuste ellurakendamiseks nende tööalases kontekstis.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipausid.
PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner. 

Õppekavarühm: psühholoogia
Õppesuund: sotsiaal- ja käitumisteadused