Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Spetsialistist juhiks

18.05.2021 - 19.05.2021
10:00 - 17:00
Tallinn, Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)                                                                                                                                                                                                                    

375 €+km
Lektor

Veiko Värk

Veiko Värk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal cum laude. Ta on tegutsenud juhina nii juura- kui koolitusvaldkonnas ja tegelenud koolituste läbi viimisega viimased 10 aastat, omades täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset (professionaalse praktiku kõrgeim tase). Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud coach ning tegutseb ka lepitajana.


Tegemist on väga praktilise koolitusega, milles olulise osa moodustavad huvitavad praktilised harjutused, rühmatööd, rollimängud ja diskussioonid. Koolitus annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks ning oma juhtimisoskuste tõhusaks arendamiseks ja täiustamiseks.

Teoreetilise osa edastamisel kasutatakse mitmekülgsuse suurendamiseks nii slaide, pabertahvlit (kaamera vahendusel) kui täiendavaid elektroonilisi võimalusi ning see toimub interaktiivselt pidevas diskussioonis osalejatega. Koolitusel osalejatel on võimalik enda oskusi arendada ka läbi parimate praktikate jagamise ja nende ellurakendamise võimaluste üle arutlemise nende organisatsioonide kontekstis.

Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid enda tegevuste korraldamiseks ning juhina peetavate vestluste põhjalikuks ettevalmistamiseks, mis annavad hea ülevaate, mida teha tuleb ning tagavad, et ükski oluline aspekt ei jää tähelepanuta.

Tagasiside koolitusele:

" Väga professionaalne koolitaja ja koolitus. Väga sisutihe ja huvitav. Mõnusad harjutused ja olukordade läbitöötamised. Väga hästi struktureeritud ja kompaktne. Palju kasulikku infot, mida saab igapäevaselt kasutada ka väljaspool töökeskkonda. Väga meeldis koolitaja aja planeerimine ja ajas püsimine. Teema väga hea valdamine."
-Koolitusel osalejad juuni 2020

"Koolitaja oli tasemel - kaasahaarav ja meeldiv. Korralduslik pool oli hästi ülesse ehitatud – oli piisavalt pause mõttetegevuse turgutamiseks ning teemaplokid olid väga informatiivsed ning samas praktilised. Teooriale järgnes praktiline pool iga teemaploki osas – nii sai koheselt ka oma oskused ja puudused mängu panna ja seeläbi õppida tehtud vigadest."


"Koolitus oli väga hästi ülesehitatud ja kokku pandud. Koolitaja oli oma ala spetsialist ja suutis panna ennast põnevusega kuulama. Tal oli suurepärane oskus anda edasi teadmisi ja
tuua juurde elulisi näiteid. Jäin koolitusega väga rahule."
-Koolitusel osalejad varasemalt

Sihtrühm: Alg- ja keskastme juhid. Alustavad juhid, kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi. Samuti ka juba kogemustega juhid, et oma oskusi täiendada ja ühtlustada ning saada tagasisidet seniste praktikate tõhususe osas.

Eesmärk: Anda juurde praktilisi teadmisi, et juhi rollis edukalt hakkama saada.  

Käsitletavad teemad: 1. JUHI ROLLID JA EESMÄRGID
 • Mille poolest erineb juhi töö spetsialisti tööst?
 • Missugused on juhi peamised ülesanded protsesside ja inimeste juhtimisel?
 • Millel põhineb juhi autoriteet ja kuidas seda suurendada?
 • Kuidas seista juhina nii organisatsiooni eesmärkide kui töötajate vajaduste eest?
 • Milles seisneb juhi roll probleemide lahendamisel?
 • Missugune on otsustamise ja vastutamise tähendus juhi töös?
 • Kuidas seada efektiivseid eesmärke ning missugustele kriteeriumitele need peavad vastama?
 • Kuidas eesmärke efektiivselt töötajateni edasi viia?
 • Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.
2. TÕHUS SUHTLEMINE INIMESTE JUHTIMISEL
 • Missugused suhtlemisoskused aitavad juhina edu saavutada?
 • Kuidas luua hästi toimivat meeskonnatööd ja positiivset õhkkonda?Missugused suhtlemistehnikad võivad usaldusele ja avatusele negatiivselt mõjuda?
 • Kuidas kasutada efektiivselt aktiivse kuulamise tehnikaid erinevates juhtimissituatsioonides?
 • Kuidas vestlusteks ette valmistada ja neid tõhusalt juhtida?
 • Kuidas kasutada juhina efektiivselt küsimusi inimeste juhtimise töövahendina?
 • Millele tasub inimeste juhtimisel tähelepanu pöörata kehakeele juures?
 • Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.
3. DELEGEERIMINE
 • Missugused märgid viitavad sellele, et tõenäoliselt peaksid senisest rohkem delegeerima?
 • Mis on delegeerimisest tulenev kasu juhi enda, töötaja ja organisatsiooni jaoks?
 • Missugused on praktikas enam levinud vead delegeerimise juures?
 • Millele tuleb tähelepanu pöörata igas delegeerimise etapis – ülesande selgitamisel, ülesande täitmise jälgimisel ja täidetud ülesande läbivaatamisel?
 • Mis on pöörddelegeerimine ning kuidas seda praktikas efektiivselt käsitleda?
 • Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.  
4. TAGASISIDE
 • Milles seisneb tagasiside protsessi mitmepoolsus?
 • Millist kasu annab tagasiside juhile endale, töötajale ja organisatsioonile?
 • Millele tasub tähelepanu pöörata positiivset tagasisidet andes?
 • Millega tuleb arvestada kriitilist tagasisidet andes?
 • Kuidas tagasisidet efektiivselt vastu võtta?
 • Kuidas tagasisidet küsida?
 • Kuidas tagasisidevestluseks praktikas tõhusalt ette valmistada?
 • Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks. 
5. SUHTLEMINE KEERULISTES OLUKORDADES
 • Kuidas seista tulemuslikult enda vajaduste eest viisil, mis säilitab ka head suhted?
 • Kuidas väljenduvad erinevad juhtimisstiilid pingelistes olukordades?
 • Millel põhineb enesekindlus ja kuidas on võimalik seda suurendada?
 • Missugused suhtlemistehnikad võimaldavad ennast tõhusalt ja sobival viisil kehtestada ning kuidas neid tehnikaid praktikas tulemuslikult rakendada?
 • Kuidas öelda olukorrale vastavalt sobival viisil EI?
 • Kuidas tõhusalt käsitleda ebakonstruktiivset kriitikat?
 • Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi?
 • Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks
6. MOTIVEERIMINE
 • Mis on motivatsioon, millest see koosneb ja kuidas see praktikas sobival viisil tööle panna?
 • Missugused on praktikas enam levinud motivaatorid ja demotivaatorid?
 • Kuidas on motivatsioon seotud vajadustega ja missugused vajadused võivad erinevaid töötajaid motiveerida?
 • Mille poolest erineb väline motivatsioon sisemisest motivatsioonist ning kuidas on võimalik praktikas liikuda ühest teise?
 • Kuidas praktikas välja selgitada need asjad, mis konkreetset töötajat töö juures motiveerivad?
 • Missuguseid mitterahalise motiveerimise võimalusi on juhil võimalik kasutada?
 • Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.
7. ENESEJUHTIMINE
 • Kuidas tegevusi efektiivselt planeerida?
 • Kuidas sobivate tehnikate abil välja selgitada õiged prioriteedid, mis aitavad saavutada maksimaalse võimaliku tulemuslikkuse?
 • Kuidas edukalt toime tulla ajaraiskajatega?
 • Kuidas juhina iseennast motiveerida?
 • Kuidas ise enda emotsioone juhtida?
 • Kuidas stressiga edukalt toime tulla ja vältida läbipõlemist?
 • Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.
8. COACHING JUHTIMISE TÖÖVAHENDINA
 • Mis on coaching ja missugused on selle kasutamise võimalused erinevates juhtimissituatsioonides?
 • Mis on juhi roll coach´iva juhtimisstiili puhul?
 • Missugustest etappidest koosneb coaching´u vestlus ja millele tuleb iga etapi juures tähelepanu pöörata?
 • Missuguseid küsimusi tasub igas coaching´u vestluse etapis kasutada?
 • Kuidas kasutada coaching´u tehnikaid meeskonnas grupiprotsesside juhtimisel?
 • Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.

Ajakava:
10:00-11:30 koolitus
11:30-11:45 paus
11:45-13:15 koolitus
13:15-13:45 lõunapaus
13:45-15:15 koolitus
15:15-15:30 paus
15:30-17:00 koolitus 

Koolituse läbimisel osaleja saab:
 • Mõistab juhi ja spetsialisti töö erinevusi, tunneb juhi peamisi ülesandeid ja rolle, oskab seada efektiivseid eesmärke ja neid töötajateni viia;
 • Oskab luua läbi sobivate suhtlemisoskuste kasutamise positiivse õhkkonna, suudab vestlusi juhtida soovitud suunas ning mõistab erinevate suhtlemistehnikate ja kehakeelega seonduvat;
 • Tunneb delegeerimise peamisi põhimõtteid, oskab igas delegeerimise etapis rakendada sobivaid juhtimistegevusi ning suudab edukalt hakkama saada võimalike takistustega;
 • Teab, kuidas tagasiside protsess juhtimistegevustes efektiivselt tööle rakendada, oskab sobival viisil anda, vastu võtta ja küsida nii positiivset kui kriitilist tagasisidet, suudab tagasisidevestlusteks igakülgselt ette valmistada;
 • On teadlik erinevate juhtimisstiilide kasutamise eelistest ja puudustest pingelistes olukordades, oskab ennast sobival viisil kehtestada ning suudab ka keerulistes läbirääkimiste situatsioonides jääda enesekindlaks ja vestlusi soovitud suunas juhtida;
 • Tunneb motivatsiooni psühholoogia olulisemaid põhimõtteid, oskab välja selgitada erinevaid töötajaid motiveerivad asjad ning suudab enda meeskonnas edukalt rakendada ka mitterahalise motiveerimise mitmesuguseid võimalusi;
 • Oskab tegevusi efektiivselt planeerida, õigeid prioriteete seada ja ajaraiskajatega tõhusalt toime tulla, samuti tunneb iseenda motiveerimise, emotsioonide ja stressijuhtimisi praktilisi võimalusi;
 • Mõistab juhtimise töövahendina coaching´u rakendamise mitmekesiseid võimalusi, teab, millele tuleb coaching´u vestluse igas aspektis tähelepanu pöörata ning oskab coaching´u tehnikaid tulemuslikult ellu rakendada nii neljasilmavestlustes kui meeskonnas;
 • On iga käsitletud teemaga seotud juhtimise praktiliste olukordade lahendamist põhjalikult harjutanud ning oskab läbi proovitud ja koolituselt kaasa saadud juhtimise töövahendeid enda igapäevastes juhtimistegevustes efektiivselt ellu rakendada;
 • On tundma õppinud enda tugevusi ja arengukohti juhina ning loonud tegevusplaani enda juhtimisoskuste edasiseks täiustamiseks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: 16 ak/h

Õppemeetod: interaktiivsed loengud, praktilised harjutused, rühmatööd, rollimängud, diskussioonid

Koolituse hind sisaldab: koolitus ja õppematerjalid, kohvipaus
Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Õppesuund: Ärindus ja haldus