Spetsialistist juhiks

24.10.2019 - 25.10.2019
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

375 €+km
NB! Valige seotud koolituste alt veel mõni koolitus ja saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.

Sihtrühm: Spetsialistid, kes on saanud või saamas juhiks; alg- ja keskastme juhid.

Eesmärk:
Anda juurde praktilisi teadmisi, et juhi rollis edukalt hakkama saada.

Käsitletavad teemad:

Juhtimise funktsioonid:
- Planeerimine: analüüs, eesmärgi seadmine, ülesande püstitus;
- Olukorra analüüs (SWOT);
- Eesmärgi seadmine (SMART);
- Efektiivne ülesande püstitamise algoritm alluva jaoks. Ülesande püstitamise stiilid.
- Ülesannete prioritiseerimine Eisenhoweri maatriksi põhjal.
Organiseerimine, koordineerimine ja delegeerimine:
- Organisatsiooni funktsioonide täideviimise kuue osaline algoritm;
- Koordineerimine juhtimises, infoliikumine ja kommunikatsioon;
- Delegeerimine ja selle eesmärgid. Milliseid ülesandeid võib delegeerida ja milliseid ei tasu.
Motiveerimine ja arendamine
- Mis on motivatsioon. Materiaalne ja mittemateriaalne motivatsioon.
- Herzbergi motivatsiooni teooria
- Väärtuspõhine juhtimine. (K.Harski) Motiveerimine vastavalt alluva motivatsiooni profiilile.
Kontroll, tagasiside
- Kontrolli liigid:etapiviisiline, ennetav, arusaamise kontroll, lõplik, monitooring, ootamatu kontroll jne;
- Kontrollivormid: aruanne, jälgimine, foto, kiri jne;
- Kontrolli sagedus ja selle mõju alluvatele;
- Tagasiside ja selle esitamise viisid.
Vajalikud suhtlemisoskused keskastmejuhi töös
- Millised raskused tabavad inimesi, keda on edutatud juhiametisse. Kuidas kehtestada ennast uues rollis ja mida teha siis, kui endised kolleegid ja praegused alluvad ei taha omaks võtta uut juhti. Rolli ootused ja rollikonfliktid, sellest tulenev stress. Keskastmejuhi isiklikud omadused, mis teevad juhiameti pidamise raskeks.
Robert Diltsi tunnetuslikud tasandid: keskkond, käitumine, oskused, veendumused, identiteet. Räägime lahti, mida need tasandid inimese elus tähendavad ja kuidas vältida probleemide lahendamist nendeks mitte ettenähtud tasanditel. Millistel tasanditel tunnustatakse ja millistel tasanditel antakse negatiivset tagasisidet. Millistele tasanditele ei tohiks ennast lasta provotseerida pingesituatsioonides.
Suhtlemis- ja mõjutamisoskused
- Vestluse alustamine. Mida peab teadma, et jõuda inimesega kiiresti ühele lainele. Kehakeele ja hääle omaduste (kiirus, tugevus jm) kasutamine inimesega kontakti hoidmiseks. Visuaalse, auditiivse ja kinesteetilise mõtlemise eripärad ja nende avaldumine kehakeeles.
- Mis on suhtlustõkked ja miks peab nende kasutamist pingelistes olukordades vältima.
- Enesekehtestamiseks vajalikud oskused. Millal on tark ennast kehtestada, millal alistuda. Mina ja sina sõnumid. Kuidas neid kasutada.
- Õigete küsimuste esitamine kui võti eduka juhtimise tagamisel. Millal ja kui palju neid esitada, et vestlus ei muutuks ülekuulamiseks. Millal kasutada avatud, millal suletud küsimusi. Kuidas panna alluvad oma peaga mõtlema ja vastutama oma töö eest.

Koolituse läbimisel osaleja:
- Osaleja teadvustab, milliseid oskusi on tal vaja arendada, et keskastmejuhi ametis edukalt toime tulla

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tunnistus    

Õppemaht:  auditoorne loeng, harjutused eraldi ja grupis, testid, arutelud, koolitusemaht kokku 16 akadeemilist tundi

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus, lõuna

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Valige seotud koolituste alt veel mõni koolitus ja saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.