Spetsialistist juhiks - treeningprogramm

01.01.2010-01.01.201
10:00 - 17:00
Tartu, Koolitusruum täpsustamisel

375 €+km

Toomas Osvet

Toomas Osvet on pikaajaliste kogemustega tunnustatud koolitaja. Juhtimiskogemust on tal üle 30 aasta esmatasandijuhist tippjuhini tehnika-, humanitaar- ja konsultatsiooni alal. Ta on omandanud kaks kõrgharidust: pooljuhtide füüsika erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.
NB! Valige seotud koolituste alt veel mõni koolitus ja saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.

Sihtrühm: Alg-ja keskastme juhid. Alustavad  juhid, kes soovivad saad teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks.  Spetsialistid, kellel on oma töös  vaja  juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi

Eesmärk:
Anda juurde praktilisi teadmisi, et juhi rollis edukalt hakkama saada.

Käsitletavad teemad:

 I moodul - Juhtimise põhitõed

 • Organisatsiooni vajalikkus ja toimimine.
 • Mille poolest erineb juhi töö spetsialisti tööst.
 • Juhtimise tegevused: töö planeerimisest, organiseerimisest, delegeerimisest, eestvedamisest tulemuste kontrollimise ja tagasisideni jm.
 • Vastutamise, otsustamise, võimu tähendus juhi töös.
 • Olukorra analüüs (SWOT), eesmärgi seadmine (SMART).
 • Milles konkreetselt seisneb juhi töö ja mille eest ta vastutab.
 • Juhi rollid. Juht ja liider.

II moodul - Juhi isiksus ja enesejuhtimine

 • Isiksuse omadused tööks juhina (test ja tagasiside).
 • Oskused oma emotsionaalse seisundi juhtimiseks
 • Sisemise tasakaalu saavutamine keerulistes juhtimisolukordades.
 • Iseenda arengu teadlik juhtimine.

III moodul - Inimeste juhtimine

 • Kuidas inimene ennast juhib. Väärtuste, hoiakute, käitumismustrite kujunemine inimese psüühikas. Alluv, kui subjekt ja tema töine roll.
 • Missugune on töötajate professionaalne ja psühholoogiline valmisolek.
 • Hersey - Blanchardi eestvedamise teooria. Väärtuspõhine juhtimine.
 • Juhi käitumise põhioskused ja enesekehtestamise oskus.
 • Ennastkehtestava käitumise põhitehnikate harjutamine.
 • Koostööd loovad mustrid juhi käitumises (küsimustik).
 • Alluvate motiveerimine ja arendamine.
 • Erinevad juhtimisstiilid ja nende kasutamine erinevates olukordades.
 • Kuidas mõjutada alluvaid, et neil tekkib soov, tahtmine, motiveeritus ja vastutus tööülesannet eeskujulikult täita.
IV moodul - Juhi tegevused. Koostöö loomine ja juhtimine

 • Meeskonnas toimuvad protsessid.
 • Kuidas saavutada mõjus koostöösuhe oma meeskonnas.
 • Kuidas luua hästi toimivad rollid juhi töös (näit. juht, liider ).
 • Kuidas juhtimistegevused avalduvad juhi konkreetses igapäevatöös.
 • Kuidas edukalt ja tulemuslikult teha oma tegelikku juhi tööd.
V moodul -  Praktiliste juhtimisolukordade treening

 • Lahendame praktilisi juhtimise olukordi,
 • Treenime juhi käitumist erinevates tegevustes (tööülesande andmine, delegeerimine, mõjutamine, kontrollimine jmt.)
 • Treenime olukorrale vastavaid mõjusaid juhtimisstiile ja õpime ennast kehtestama juhina
 • Treenime konfliktsete olukordade lahendamise tehnikaid.
 • Uurime ja analüüsime kõiki praktilisi harjutusi.
 • Iga osavõtja loob endale isikliku arenguplaani.

Koolituse läbimisel osaleja:
 •  on saanud teadmisi organisatsiooni toimimisest, juhi ülesannetest ja nende saavutamiseks vajalikest tegevustest;
 • on teadvustanud isiksuses toimivad seaduspärasused, alluvate isiksuslikud eripärad ning võimalused nende parimaks rakendamiseks organisatsioonis;
 • on õppinud praktilisi oskusi juhi olulistes kompetentsides - iseenda juhtimine, inimeste juhtimine, meeskonna juhtimine ja konkreetsetes juhtumise funktsioonides;
 • on õppinud  professionaalseid käitumistehnikaid inimeste juhtimiseks ja koostöö loomiseks;
 • on harjutanud juhtimise praktiliste olukordade lahendamist;
 • on analüüsinud iseenda sotsiaalpsühholoogilisi ressursse tööks juhina ja nende rakendamise ning arendamise võimalusi;
 • on loonud endale arenguülesanded ja praktiseerinud nende ellu viimist juhina oma igapäevases töös.

Õppemeetod:  Avatud ruum. Lühiloengud, arutelud. Õppetöö põhiline fookus on praktiliste harjutuste lahendamisel paarides ja gruppides. Testid ja küsimustikud. Eneseanalüüs. Juhtimise treeningharjutuste lahendamine. Treeningu süvameetodid: lavastuslikud harjutused, coaching, NLP meetodid, eneseanalüüs, tagasisidestus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:
  tunnistus    

Õppemaht:  16 akadeemilist tundi

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus, lõuna

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Valige seotud koolituste alt veel mõni koolitus ja saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.