Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Arenguvestlus kui igapäevane tasuta juhtimistööriist

01.01.2016
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

TÄHELEPANU! Ühest asutusest 2 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -10%

Sihtrühm
: Juhid, personalijuhid jt töötajad, kes viivad arenguvestlust läbi esmakordselt või kelle kogemus on vähene, samuti juhid, kes ei ole arenguvestluste teemalist koolitust läbinud või soovivad oma teadmisi ja oskusi värskendada

Arenguvestlus on juhi ja tema otsese alluva korrapärane ja usalduslik vestlus, kus analüüsitakse eelmist tööperioodi ja püstitatakse eesmärk järgmiseks tööperioodiks. Töötajate jaoks on määrava tähtsusega just esimene arenguvestlus. Mida paremini see läbi viiakse, seda edukamad on ka järgmised tööperioodid. Töötajal on oluline teada, mis vestluse tulemusena toimub ja muutub. Juhi jaoks aitab hästi ettevalmistatud ja läbi viidud arenguvestlus ühitada inimese personaalsed teadmised, oskused, eesmärgid, võimed, loovuse, hoiakud ja ambitsioonid ettevõtte eesmärkidega ning saab niiviisi läbi töötaja arengu ettevõtte arengule kaasa aidata. Arenguvestluse puhul on võtmeteguriks kahe inimese vaheline suhtlemine ja eeskätt just juhi suhtlemisoskus ning arenguvestluse läbiviimise tehnikate valdamine on need tegurid, mis määravad suures osas arenguvestluste edukuse.

Koolituse eesmärk
ongi anda teadmised arenguvestluse protsessidest ja arenguvestluse ettevalmistamisest, läbiviimisest ning tagasiside saamisest.

Koolitusel käsitletavad teemad:
1) Arenguvestluste olemus ja eesmärgid, seosed eesmärkide, väärtuste ja juhtimispõhimõtetega:
o Arenguvestluste olemus ja eesmärgid.
o Arenguvestluste seos ettevõtte eesmärkide, väärtuste, tulemus- ja arengujuhtimise põhimõtetega.
o Arenguvestluste kasu erinevatele osapooltele - juhile, alluvale, asutusele
o Arenguvestluse läbiviimise põhimõtted, rollid ja vastutus.
o Arenguvestlus kui igapäevane juhtimistööriist.
o Juhi ja töötaja ettevalmistumine vestluseks, vestluse planeerimine, sh aja ja koha valik, teavitamine.
o Töötaja kaasamine vestluse õnnestumiseks.
o Arenguvestlus, kui motiveerimisvahend - tegevused peale arenguvestluste läbiviimist.

2) Suhtlemispsühholoogia arenguvestlustel:
o Vestluse alustamine ja lõpetamine.
o Usaldusliku ja avatud õhkkonna loomine.
o Kehakeel ja ruum.
o Vestluse oskuslik juhtimine.
o Aktiivne kuulamine ja peegeldamine, küsimuste esitamine.
o Tagasiside andmise tehnikad.
o Töötaja töö tulemuslikkuse hindamine.
o Töötaja väärtuspõhise käitumise hindamine eesmärkide saavutamisel.
o Arenguvajadustele osutamine ja tunnustamine.

3) Keerulised olukorrad arenguvestluse läbiviimisel:
o Reaktsioonid tagasisidele, toimetulek sellega.
o Kehtestamisoskused ja võimalused vestluse suunamiseks.
o Konflikti olemus ja selle kasu

4) Eesmärkide kokkuleppimine:
o Hinnangu ja kokkulepete vormistamine.
o Töötaja eesmärkide sidumine üksuse/ettevõtte eesmärkidega.
o Selgete ja mõõdetavate eesmärkide sõnastamine ja kokkulepete saavutamine.
o Eesmärkide seos töötaja arenguplaaniga.
o Töötaja initsiatiivi ning vastutuse võtmise saavutamine.
o Töötaja arenguvajaduste sõnastamine ja arendustegevuste planeerimine

5) Kompetentsipõhine kutsestandard

Koolituse läbinu:
o Mõistab arenguvestluse olemust ning rolli tulemus- ja arengujuhtimises.
o Saab aru arenguvestluse eesmärgist ja läbiviimise põhimõtetest.
o Teadvustab oma rolli ja vajalikke oskusi arenguvestluste õnnestumisel.
o Oskab arenguvestlust tulemuslikult ette valmistada ja läbi viia, tuleb toime ka enamlevinud keerulistes olukordades.
o Oskab seada selgeid ja mõõdetavaid eesmärke ja jõuda selleni, et töötaja kokkulepitud eesmärgid ka omaks võtab.
o On teadlik erinevatest võimalustest töötajate tööalasel arendamisel. Oskab luua seoseid töötaja arenguvajaduse ja võimalike arendustegevuste vahel.

Koolitus on interaktiivne ja sisaldab palju praktilisi ülesandeid

Õppemaht:
 auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega 8 akadeemilist tundi

Koolitusgrupi suurus: 18 osalejat

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)