E-KOOLITUS: Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendõppe e-koolitus

01.01.2020-31.12.2020

62,5€+km
E-õpe on mugavaim viis läbida koolitusi mis tahes ajal ja kohas. Nüüd on ka Juunika Koolitusel oma e-õppe keskkond, mida on mugav ja lihtne kasutada.  Koolitus sisaldab nii videoloengut kui ka iseseisvaks lugemiseks materjale.

E-KOOLITUS. Peale arve tasumist saadetakse Teile e-mail täpsema informatsiooniga. Koolitust on võimalik läbida 30 päeva.

Läbi töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendõppe e-koolitus enda valitud ajal ja kohas! Koolitus on kättesaadav 30 päeva.

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (uus redaktsioon alates 01.01.2019).
Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.

Käsitletavad teemad:
• Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Õiguslikud nõuded – EL direktiivid, TTOS. Puutumus TLS ja ATS-ga, VÕS-ga. TTOS rakendusala.
• Riigi tegevus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas.
• Riiklik järelevalve (haldusmenetlus); väärteovastutuse kohaldamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas;
• Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuse korraldus ettevõttes. Tööandja ennetustegevus töökohal. Töötajate teavitamine ja kaasamine.
• Töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll määramine/valimine. Ülesanded;
• Esmaabi korraldus ettevõttes;
• Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ning vastutus;
• Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine ning registreerimine;
• Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine.
• Tööga seotud haigestumise ja kutsehaigestumise uurimine ning teavitamine;
• Töökohale ja töövahenditele esitatavad nõuded.
• Füüsikalised (sealhulgas radoon töökeskkonnas), keemilised, bioloogilised, füsioloogilised, psühhosotsiaalsed ohutegurid. Ohutegurite mõju tervisele.;
• Riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
• Ohutegurite mõju tervisele. Ergonoomia. Töökoha kohandamine. Tervisekontrolli ja muu töötervishoiuteenuse korraldamine;
• Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas.
Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga.

Koolituse läbimisel osaleja:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
3) teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolitus sisaldab videoloengut, koolituse materjale. Koolituse läbimisel edastame osalejale tunnistuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.