Tööstressi varjatud küljed ja toimetulek

17.05.2016
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

159 €+km
Lektor, MSc (psühholoog)

Marju Koor

Omab koolitajana andragoogi 6. kutsetaset ning on läbinud 2014 a. suhtlemistreenerite väljaõppe. On õppejõuks erinevates kõrgkoolides ja töötab praktiseeriva psühholoogina. Lõpetas 2002 a. Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna ning kaitses teadusmagistrikraadi 2010.a. On töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilaspsühholoogina ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõu ja psühholoogina. Käesolevalt tegeleb Tartu Ülikooli õendusteaduskonnas arstitudengitele suhtlemis- ja kriisialaste teadmiste ja oskuste õpetamisega ning OÜ Jako Koolitus riskigruppi kuuluvatele noortele suunatud projektide juhtimisega. Samuti täiendab end erialaselt EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing) teraapia ja suhtlemistreenerite väljaõppes.  Alates 2002. aastast on koolitajana keskendunud peamiselt tervishoiutöötajate ja pedagoogide psühholoogiaalaste teadmiste arendamisele. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine, motiveerimine ja arengupsühholoogia.

TÄHELEPANU! Ühest asutusest 2 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -10%

Sihtrühm
: ettevõtete, osakondade juhid, personalispetsialistid jt huvilised

Eesmärk: Suurendada osalejate teadlikust füsioloogilistest ja emotsionaalsetest stressisümptomitest, määratleda personaalseid stressiallikaid, pakkuda võimalusi tööstressiga toimetulekuks ning enesemotiveerimiseks.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus teemasse
- tööstressi põhjused ning emotsionaalsed ja füsioloogilised sümptomid
- alateadlike stressiallikate olemasolu ja aktiveerimine, eneseteadlikkuse ja –kindluse arendamine
- tunded – mõtted – kehareaktsioonid: tasakaalu loomine iseenda sees
- personaalne pingeallikate määratlemine.
2. Tegevusel põhinev stressijuhtimine
- vajadused, väärtused, suhtlemismustrid
- enesekehtestamine ja konfliktide lahendamine töökeskkonnas
- tööstressiga toimetulekuks vajalike käitumismuutuste algatamine ja enesemotivatsiooni tehnikate praktiseerimine
- uute eesmärkide seadmine.
3. Emotsioonidel põhinev stressijuhtimine
- emotsionaalne enesekontrolli praktilised võimalused: emotsionaalse tasakaalu saavutamine, sälitamine ja tagasilanguste ennetamine.
- negatiivsete mõtete määratlemine ja positiivsemaks muutmine (kasutades kognitiiv-kältumisteraapia metoodikat)
- ratsionaalsuse suurendamine igapäevaste olukordadega toimetulekuks.
4. Hingamis-, relaksatsiooni- ja visualiseerimistehnikate praktiseerimine.
- värvide mõju inimpsüühikale ja sellest tulenev keskkonnamuutuste algatamine
- meditatsioon piiravate uskumuste vähendamiseks.

Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid, näiteks grupiarutelud, kunstiteraapia, paaristööd, juhtumianalüüsid ja rollimängud.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega 8 akadeemilist tundi

Koolitusgrupi suurus: 18 osalejat

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)