Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Töölepingu seadusest, juurdunud praktikatest ja "komistuskividest" selle kohaldamisel

01.01.2018
11:00-16:30
Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)

Sihtrühm: Personalitöötajad, tegevjuhid, raamatupidajad, sekretärid, juhiabid – kõik, kellel on igapäevatöös vaja tegelda töösuhte dokumentide koostamise, töötajate töö korraldamise ja töölepingu lõpetamisega. Kasuks tuleb, kui ollakse juba üldjoontes tuttav töösuhteid reguleeriva seadusandlusega.

Eesmärk: On juhtida tähelepanu töölepingu seaduse regulatsioonidele, millede eiramisega kaasneb kõige rohkem töövaidlusi. Eluliste näidete varal selgitada, kuidas võimalikest vigadest juba dokumentide korrektsel vormistamisel hoiduda - mida kindlasti kirja panna, kuidas mõistlikkuse ja hea usu põhimõtteid järgida. Samuti tutvustatakse mõningaid jõustunud ringkonna- ja Riigikohtu lahendeid.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus – tutvumine osalejatega . Milline on ootus koolituse osas, mis valmistab tööandjale enim muret.
2. Võlaõiguse üldpõhimõtted ja töölepingu seadus kui eriseadus. Töötamise register.
3. Töölepingu olulised tingimused ja erikokkulepped. Töölepingu tingimuste muutmine. Töölepingule kohalduv õigus töötamisel välisriigis.
4. Töökorralduse reeglid. Isikuandmete kaitse töösuhtes (andmete kogumine, töötlemine, säilitamine, turvakaamera kasutamine, andmete kustutamine jm).
5. Töötasu kokkulepe. Tööandja „õigus maksta lisatasu.“ Töötasu suuruse tõendamine kirjaliku kokkuleppe puudumisel. Tasu maksmine eritingimustes töötamisel. Töötasu ühepoolne vähendamine. Millal maksta keskmist tasu. Töötasu puutumatus.
6. Töö- ja puhkeaeg, tööaja summeeritud arvestus. Ületunnitöö. Ööötöö piirangud. Tööaja arvestuse pidamine.
7. Puhkuste liigid. Puhkuste ajakava koostamine. Puhkuse muutmine ja katkestamine. Puhkusetasu ja -hüvitise maksmine.
8. Töölepingu lõppemine - nõuded ülesütlemisavaldusele, põhjendamiskohustus, avalduse edastamine. Ülesütlemiskeeld. Etteteatamistähtajad.
9. Tööandjapoolne töölepingu ülesütlemine: katseajal, töötaja iskust tuleneval põhjusel, töökohustuste rikkumisel, majanduslikel põhjustel. Töötaja hoiatamine. Töötajale makstavad hüvitised.
10. Töötajapoolne töölepingu ülesütlemine - korraline ja erakorraline. Tööandja rikkumisele reageerimine.
11. Töövaidlusorganisse pöördumine, avalduse vormistamine. Tööandja nõuded töötaja vastu. Aegumistähtajad. Nõuete ja vastuväidete asjaolude tõendamine.
12. Töötaja tuvastusnõuded tööandja vastu ja erinevad rahalised nõuded. Aegumise kohaldamine.
13. Uus töövaidluste lahendamise kord. Lepitusmenetlus ja kompromiss, kirjalik menetlus.


Koolituse läbimisel osalejal:
1) On põhjalikum ülevaade töölepingu seaduse sätete kohaldamisel tehtavatest enamlevinud vigadest;
2) Oskab töölepingu kokkuleppeid ja tekkinud konfliktide võimalikke lahendusi kaalutleda ja hinnata võlaõiguse põhimõtetest lähtuvalt;
3) Oskab koostada ja korrektselt vormistada töölepinguliste suhetega kaasnevaid põhidokumente;
4) Omab ülevaadet olulisematest Riigikohtu lahenditest;
5) Oskab tähtaegselt pöörduda töövaidlusorganisse rikutud õiguste kaitseks.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste näidetega 6 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.