Ettevõtluse alustamise koolitus äriplaani koostamisega

29.03.2018, 02.04.2018, 04.04.2018, 05.04.2018, 06.04.2018, 16.04.2018, 19.04.2018, 20.04.2018
10:00 - 17:00
Viljandi, Tallinna 24 (hotell Centrum)

NB! Koolitus on toimunud. Uus ettevõtluskoolitus alustab Tartus septembris 2019. Rohkem infot siin.

Sihtrühm
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning  soov õppida koostama äriplaani.

Eesmärk:  Anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

Koolitusel käsitletavad teemad:
• Ettevõtlikkus ja ettevõtjate roll majanduses, ettevõtluse olemus ja eesmärk
• Ettevõtja isiksuse omadused ning kujunemise eeldused
• Kuidas tekivad head äriideed?
• Mis on põhilised äriidee allikad (sh frantsiis)?
• Kuidas jõuda äriideest äriplaanini?
• Millest koosneb hea äriplaan?
• Kuidas koostada äriplaani?
• Millele pöörata tähelepanu äriplaani koostamisel?
• Ettevõtte juriidilised vormid ning nende erinevused
• Äriseadustik
• Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload)
• Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine
• Kuidas valida ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukohta?
• Mis on äriplaani põhilised probleemid ning sagedased vead – kuidas neid ennetada?
• Mis on ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada?
• Ärikeskkond - mis ettevõtte tegevust mõjutab, kuid mida meie ise otseselt mõjutada ei saa?
• Kuidas kaardistada ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja riskid (SWOT-analüüs)?
• Kuidas kirjeldada toodet või teenust lähtudes sihtrühma vajadustest?
• Kuidas määratleda sihtturg, sh kuidas leida ning kaardistada kliendid?
• Kuidas koostada konkurentide analüüsi?
• Kuidas oma äri turundada?
• Teeninduse ning kliendisuhtluse olemus ja mõiste
• Tooted ja teenused – nende kättesaadavus
• Kliendirühmad ehk segmendid
• Kuidas saavutada kliendirahulolu?
• Kuidas kliendist teha koostööpartnerit?
• Müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku
• Mis on põhilised riskitegurid? Kuidas neid hinnata ning maandada?
• Töölepingu seadus
• Võlaõigusseadus
• Erinevad lepingute tüübid (nt tööleping, käsundusleping, töövõtuleping - nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
• Töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
• Kas ja millal on mõistlik palgata töötajad?
• Tööjõukulude arvestamine
• Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
• Raamatupidamise määratlus ja eesmärgid
• Raamatupidamise seadus
• Ettevõtte varad ja kapital
• Bilanss
• Kasumiaruanne
• Rahavoogude aruanne
• Ostu- ja müügiarved
• Kuidas määrata hinnapoliitika (sh omahinna ja müügihinna arvutamine)?
• Ettevõtlusega seotud maksud (käibemaks, palgaga seotud maksud, omanikutulu maksustamine)
• Raamatupidamise sise-eeskiri
• Kuidas koostada finantsprognoose (bilanss, kasumiaruanne, rahavood)?
• Kuidas leida investeeringuid ja rahastamise võimalusi (sh EAS, Töötukassa, PRIA jne toetused)?
• Millised on olulised infokanalid ja tugistruktuurid (alustavale) ettevõtjale?
• Kuidas koostada ettevõtte käivitamise tegevuskava?
• Näpunäiteid äriplaani esitlemiseks ning kaitsmiseks
• Äriplaanide esitlemine ning kaitsmine
• Arutelu
• Tagasiside

Koolituse tulemusena on osalejad kaardistanud oma äriidee ning valminud on äriplaan ja tegevuskava, mis on reaalseteks abivahendiks oma ettevõtte käivitamisel ja arendamisel. Koolituse osalejal on võimalik kaitsta äriplaani, see tagab koolitusel osalejale tunnistuse, teistele väljastatakse tõend. 

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, eneseanalüüsid, arutelu

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 64 akadeemilist tundi (8 päeva).
  
Iseseisev töö: Iseseiva töö eeldatav maht 40 akadeemilist tundi.  Äriplaani koostamine vastavalt juhendmaterjalidele (suurema osa jõuab tehtud koolituse käigus).

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.