Ettevõtluse alustamise koolitus äriplaani koostamisega

29.06.2017, 03.07.2017, 04.07.2017, 06.07.2017, 10.07.2017, 14.07.2017, 18.07.2017
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika koolitusklass)

NB! Koolitus on toimunud. Uus ettevõtluskoolitus alustab Tartus septembris 2019. Rohkem infot siin.

Sihtrühm
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning  soov õppida koostama äriplaani.

Eesmärk:  Anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

Koolitusel käsitletavad teemad:
I päev: Ettevõtlus ja äriidee ning selle analüüs
• Ettevõtlikkus ja ettevõtjate roll majanduses
• Ettevõtluse olemus ja eesmärk
• Ettevõtja isiksuse omadused ning kujunemise eeldused
• Ettevõtte juriidilised vormid ning nende erinevused
• Äriseadustik ning selle nõuded
• Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload)
• Mis on hea äriidee?
• Kuidas tekivad head äriideed?
• Mis küsimustele antakse äriidees vastused?
• Millest alustada, kui on soov leida endale sobilik ning hea äriidee?
• Kuidas leida endale sobilik äriidee?
• Mis on põhilised äriidee allikad (sh frantsiis)?
• Kas tegemist on originaalse ideega?
• Kas turule ehk tarbijatele on Sinu poolt pakutavat vaja?
• Kas Sinu äriidee on elujõuline?
• Kuidas edasi liikuda, kui äriidee on olemas?
II päev: Raamatupidamise ning maksunduse põhialused
• Raamatupidamise määratlus ja eesmärgid
• Raamatupidamise seadus
• Ettevõtte varad ja kapital
• Bilanss
• Kasumiaruanne
• Rahavoogude aruanne
• Ostu- ja müügiarved
• Ettevõtlusega seotud maksud (käibemaks, palgaga seotud maksud, omanikutulu maksustamine)
• Tööjõukulude arvestamine
• Raamatupidamise sise-eeskiri
III päev: Äriplaaniga alustamine
• Kuidas jõuda äriideest äriplaanini?
• Millest koosneb hea äriplaan?
• Kuidas koostada äriplaani?
• Millele pöörata tähelepanu äriplaani koostamisel?
• Kuidas valida ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukohta?
• Mis on ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada?
• Ärikeskkond - mis ettevõtte tegevust mõjutab, kuid mida meie ise otseselt mõjutada ei saa?
• Mis on äriplaani põhilised probleemid ning sagedased vead – kuidas neid ennetada?
IV päev: Toode/teenus ja turundus
• Kuidas kaardistada ettevõtte tugevused ja nõrkused (SWOT-analüüs)?
• Kuidas kirjeldada toodet või teenust lähtudes sihtrühma vajadustest?
• Kuidas määrata hinnapoliitika (sh omahinna arvutamine)?
• Kuidas määrata sihtturg, sh kuidas leida potentsiaalsed kliendid?
• Kuidas koostada konkurentide analüüsi?
• Kuidas oma äri turundada?
V päev: Finantsplaneerimine
• Kas ja millal on mõistlik palgata töötajad?
• Mis on põhilised riskitegurid? Kuidas neid hallata ning hinnata?
• Kuidas koostada finantsprognoose (bilanss, kasumiaruanne, rahavood)?
• Kuidas leida investeeringuid ja rahastamise võimalusi (sh EAS, Töötukassa, PRIA jne toetused)?
• Millised on olulised infokanalid ja tugistruktuurid (alustavale) ettevõtjale?
• Kuidas koostada ettevõtte käivitamise tegevuskava?
VI päev: Tööõigus, -tervishoid ja –ohutus
• Töölepingu seadus
• Võlaõigusseadus
• Erinevad lepingute tüübid (nt tööleping, käsundusleping, töövõtuleping - nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
• Töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
• Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
• Näpunäiteid äriplaani esitlemiseks ning kaitsmiseks
VII päev: Kokkuvõte ning äriplaanide kaitsmine
• Äriplaanide kaitsmine
• Arutelu
• Tagasiside

Koolituse tulemusena
on osalejad kaardistanud oma äriidee ning valminud on äriplaan ja tegevuskava, mis on reaalseteks abivahendiks oma ettevõtte käivitamisel ja arendamisel. Valminud äriplaan sobib esitamiseks Töötukassale. Koolituse osalejal on võimalik kaitsta äriplaani, see tagab koolitusel osalejale tunnistuse, teistele väljastatakse tõend.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, eneseanalüüsid, arutelu

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 56 akadeemilist tundi (7 päeva). 
Iseseisev töö:  Iseseiva töö eeldatav maht 20 akadeemilist tundi.  Äriplaani koostamine vastavalt juhendmaterjalidele (suurema osa jõuab tehtud koolituse käigus). 

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.