Praktiline ettevõtluse alustamise ja klienditeeninduse koolitus koos äriplaani koostamisega

01.01.2017
10:30 - 17:30
Pärnu, Roheline 1b (Nooruse Maja)

ETTEVÕTLUSE ALUSTAMISE KOOLITUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISEGA
14.09.2017, 15.09.2017, 18.09.2017, 20.09.2017, 22.09.2017, 26.09.2017, 28.09.2017

Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning  soov õppida koostama äriplaani.

Eesmärk:  Anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

Koolitusel käsitletavad teemad:

I päev: Äriidee ja ettevõtlusega alustamine
 • Ettevõtlikkus ja ettevõtjate roll majanduses, ettevõtluse olemus ja eesmärk
 • Ettevõtja isiksuse omadused ning kujunemise eeldused
 • Kuidas tekivad head äriideed?
 • Mis on põhilised äriidee allikad (sh frantsiis)?
 • Kuidas jõuda äriideest äriplaanini?
 • Millest koosneb hea äriplaan?
 • Kuidas koostada äriplaani?
 • Millele pöörata tähelepanu äriplaani koostamisel?
 • Ettevõtte juriidilised vormid ning nende erinevused
 • Äriseadustik
 • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload)
 • Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine
 • Kuidas valida ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukohta?

II päev: Äriplaaniga alustamine

 • Mis on äriplaani põhilised probleemid ning sagedased vead – kuidas neid ennetada?
 • Mis on ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada?
 • Ärikeskkond - mis ettevõtte tegevust mõjutab, kuid mida meie ise otseselt mõjutada ei saa?
 • Kuidas kaardistada ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja riskid (SWOT-analüüs)?
 • Kuidas kirjeldada toodet või teenust lähtudes sihtrühma vajadustest?
 • Kuidas määratleda sihtturg, sh kuidas leida ning kaardistada kliendid?

III päev: Konkurendid, turundus ja riskid

 • Mis on põhilised riskitegurid? Kuidas neid hinnata ning maandada?
 • Kuidas koostada konkurentide analüüsi?
 • Kuidas oma äri turundada?

IV päev: Tööõigus, -tervishoid ja –ohutus

 • Töölepingu seadus
 • Võlaõigusseadus
 • Erinevad lepingute tüübid (nt tööleping, käsundusleping, töövõtuleping - nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
 • Töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
 • Kas ja millal on mõistlik palgata töötajad?
 • Tööjõukulude arvestamine
 • Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
V päev: Raamatupidamise ning maksunduse alused
 • Raamatupidamise määratlus ja eesmärgid
 • Raamatupidamise seadus
 • Ettevõtte varad ja kapital
 • Bilanss
 • Kasumiaruanne
 • Rahavoogude aruanne
 • Ostu- ja müügiarved
 • Kuidas määrata hinnapoliitika (sh omahinna ja müügihinna arvutamine)?
 • Ettevõtlusega seotud maksud (käibemaks, palgaga seotud maksud, omanikutulu maksustamine)
 • Raamatupidamise sise-eeskiri
VI päev: Finantsplaneerimine

 • Kuidas koostada finantsprognoose (bilanss, kasumiaruanne, rahavood)?
 • Kuidas leida investeeringuid ja rahastamise võimalusi (sh  EAS, Töötukassa, PRIA jne toetused)?
 • Millised on olulised infokanalid ja tugistruktuurid (alustavale) ettevõtjale?
 • Kuidas koostada ettevõtte käivitamise tegevuskava?
 • Näpunäiteid äriplaani esitlemiseks ning kaitsmiseks

VII päev: Kokkuvõte ning äriplaanide kaitsmine
 • Äriplaanide esitlemine ning kaitsmine
 • Arutelu
 • Tagasiside
Koolituse tulemusena on osalejad kaardistanud oma äriidee ning valminud on äriplaan ja tegevuskava, mis on reaalseteks abivahendiks oma ettevõtte käivitamisel ja arendamisel. Antud koolitusel osalemise järgselt valmib äriplaan, mida võib esitada erinevate toetuste saamiseks. Koolituse osalejal on võimalik kaitsta äriplaani, see tagab koolitusel osalejale tunnistuse, teistele väljastatakse tõend. 
Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, eneseanalüüsid, arutelu
Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 56 akadeemilist tundi.
Iseseisev töö: Iseseiva töö eeldatav maht 40 akadeemilist tundi.  Äriplaani koostamine vastavalt juhendmaterjalidele (suurema osa jõuab tehtud koolituse käigus).
Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.

P.S. Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner. 

PRAKTILINE KLIENDITEENINDUSE KOOLITUS
11.09.2017, 12.09.2017, 13.09.2017
Sihtrühm
: Oodatud on kõik kaubandussektori huvilised, ka need, kes pole selles valdkonnas töötanud, kuid sooviksid kaubandusse tööle asuda (sh hooajatöölised). Hooajatöölistele annab antud koolitus eelduse pikemaks töösuhteks. Lisaks uutele huvilistele on koolitusele oodatud jaekettide personal – kassapidajad, saalitöötajad, transporttöölised, assistendid (kauba tellijad), letiteenindajad, kaupluste juhatajad – osalege koolitusel, mis teeb Sinust multifunktsionaalne ning esmaklassilise kaubandussektori töötaja.
Eesmärk: Anda ülevaade erinevatest kaubandussektori töölõikudest ning värskendavaid teadmisi ja praktilisi oskusi kaubandussektoris töötamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

I koolituspäev: Klienditeeninduse  võtme olemus
 • Klienditeeninduse mõiste ja olemus
 • Klienditeenindaja oskused, isikuomadused ja hoiakud
 • Milline on hea klienditeenindus?
 • Mida klient ootab teenindajalt?
 • Kuidas saavutada kliendirahulolu?
Praktiline ülesanne
-         Video õppematerjalid;
-         Kuidas toodet müüa

II koolituspäev: Kaubanduse visuaalne kuvand kui kliendirahulolu mõõdik
 • (Jae)kaubanduse mõiste ja olemus
 • Mis põhimõttel paigutatakse osakonnad kaubanduspinnal?
 • Sortimendi laius
 • Planogrammid: kaupade paigutus riiulitel (private label, hinnad, kõrgused jne)
Praktiline ülesanne
-         Grupitööna valmib erinevate kategooriate planogrammid (kaupade paigutus riiulitel)

III koolituspäev: Kauba saadavuse tähtsus kaupluses
 • Kauba realiseerimisaja kontrollimine (realiseerimisaja ületanud tooted)
 • Kaupade tellimine ja tellimused
 • Korrektne kauba vastuvõtt vastavalt saatelehtedele
 • Kampaania väljapanekud
 • Kauba ladustamine laos, sh kaupade tagastused
Praktiline ülesanne
-         Kaupluse külastamine/ kaardistamine/ diskussioonid

Koolituse tulemusena osaleja saab teadmised ja oskused orienteerumaks jaekaubanduses.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, arutelu, iseseisev töö.

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 18 akadeemilist tundi. Iseseisev töö 12 akadeemilist tundi.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.
Iseseisva töö (essee minimaalselt 2 A4 lehte) esitamise korral väljastatakse tunnistus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.