Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Keevitaja täiendkoolitus ja atesteerimine (kliendile sobilikul ajal)

01.12.2016 - 31.12.2016

Tallinn

NB! Koolituse toimumiskuupäev on täpsustamisel.

Koolitus toimub nii eesti kui vene keeles.

Koolitusgrupi suurus on 1-4 osalejat. Huvi korral palume kindlasti ühendust võtta, et kokku leppida Teile sobiv koolituse toimumisaeg.

Sihtrühm
: Keevitajad ja/või keevitaja kutset omandanud, kes soovivad täiendada oma teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi ning saada keevitaja sertifikaati.

Eesmärk: Võimaldada õppijal omandada ja täiendada teadmisi, oskusi ja hoiakuid töötamiseks keevitustootmisega tegelevates ettevõtetes. Atesteerida vastavalt rahvusvahelise standardi EN ISO 9606-1 nõuetele ja saada keevitaja sertifikaati. 

Käsitletavad teemad:

1. Tehniliste jooniste lugemine.
2. Keevituskonstruktsioonide mõõtmete tolerantsid vastavalt EN 1090-2, EN 1090-3 ja EN ISO 13920.
3. Keevisõmbluste ja -liidete tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553:2014.
4. Keevitajate atesteerimine vastavalt EN ISO 9606-1.
5. Keevitusprotseduuride atesteerimise alused vastavalt EN ISO 15614-1.
6. Keevituskonstruktsioonide tehnoloogilisus.
7. Keevisliidete parandamine ja termiline õgvendamine.
8. Metallide keevitatavus.
9. Keevitusmaterjalide valiku põhimõtted.
10. Keevitustööde jälgitavuse tagamine.
11. Keevituse temperatuurne režiim.
12. Keevisliidete kvaliteedi kontrolli põhimõtted ja meetodid.
13. Keevisliidete pinnadefektid ja nende tekkimise põhjused.
14. Keevisliidete visuaalse kontrolli alused.
15. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja nende kasutamine.
16. Keevitustöökoja ohutusnõuete instrueerimine.
17. Keevisliidete koostamine keevitamiseks.
18. Juureläbimi keevitamine.
19. Nurk- ja põkkõmbluste keevitamine.
20. Keevisõmbluste puhastamine
21. Teoreetiline eksam/test.
22. Praktiline atesteerimistöö (keevitajate atesteerimine vastavalt EN ISO 9606-1).

Koolituse tulemusena osaleja:
- oskab lugeda tööjooniseid ja keevisliidete tähistamise tingmärkidega joonistel vastavalt EN ISO 2553:2014;
- oskab määrata ja hinnata erinevate keevituskonstruktsioonide mõõtmete tolerantsid vastavalt EN 1090-2, EN 1090-3 ja EN ISO 13920;
- oskab määrata keevisliidete ja -õmbluste tüübid; tunneb keevitusprotsesside tuunusnumbreid vastavalt EN ISO 4063; tunneb kvaliteedinõudeid keevisliidetele vastavalt EN ISO 5817;
- tunneb keevitajate sertifitseerimise põhimõtteid ja seda reguleerivaid akte; oskab lugeda keevitaja sertifikaate ja määrata atsteerimisulatust;
- hinnata keevituskonstruktsioonide tehnoloogilisust ja valida sobivaim keevitusprotsess
- tunneb keevisliidete parandamise meetodeid ja oskab neid kasutada;
- oskab kasutada ja seadistada keevitusseadmeid;
- oskab valida keevitusrežiime;
- tunneb keevitusmaterjalide valiku põhimõtteid süsinik-, roostevaba terase ja alumiiniumi keevtamisel;
-tunneb keevitustööde jälgitavuse põhimõtteid ja oskab neid rakendada;
- oskab kontrollida keevituse temperatuurset režiimi vastavalt EN ISO 13916 nõuetele;
- oskab teostada keevitusseadmete igapäevast hooldust;
- tunneb ja oskab eristada keevisliidete põhilisi pinnadefekte ning teab nende tekiimise põhjusi;
- oskab koostada keevisliiteid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile;
- tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi keevitusprotsessidega 135 ja 136 ja oskab seda keevitada erinevates ruumiasendites (PA, PC, PF ja PE);
- oskab keevitada põkkõmblusi keevitusprotsessidega 135 ja 136 ruumiasendites PA, PC, PF ja PE;
- oskab keevitada nurkõmblusi keevitusprotsessidega 135 ja 136 ruumiasendites PB, PF ja PD;
- tunneb ja oskab kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel;
- on atesteeritud vastavalt rahvusvahelisele standardile EN ISO 9606-1 keevitusprotsessidele (135 ja 136) põkk- ja nurkõmblustele kõikides ruumiasendites

Õppemeetodid: Loeng, individuaalsed ülesanded, rühmatööd

Õppemaht:  Koolituse kestvus 40 akadeemilist tundi

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Koolitus loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse teoreetilise eksamiga ja praktilise atesteerimistööga:
1. Teoreetiline eksam/test. Teoreetiline eksam on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%).
2. Keevitatud atesteerimise proovikehade katsetamistulemused vastavad standardi EN ISO 9606-1 nõuetele.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:
1. Keevitaja sertifikaat protsessile 135 (MIG MAG, kaarkeevitus aktiivgaasis täistraadigas), põkkõmblused. Sertifikaat vastab rahvusvehelise standardi nõuetele EN ISO 9606-1. Annab loa keevitada süsinikterasest konstruktsioonide põkkõmblusi PA, PC ja PE ruumilistes asendites, materjali paksuse vahemik alates 3 mm kuni lõpmatuseni.
2. Keevitaja sertifikaat protsessile 135 (MIG MAG, kaarkeevitus aktiivgaasis täistraagiga), põkkõmblused. Sertifikaat vastab rahvusvehelise standardi nõuetele EN ISO 9606-1. Annab loa keevitada süsinikterasest konstruktsioonide põkkõmblusi PF ruumilises asendis, materjali paksuse vahemik alates 3 mm kuni lõpmatuseni.
3. Keevitaja sertifikaat protsessile 135 (MIG MAG, kaarkeevitus aktiivgaasis täistraadiga), nurkõmblused. Sertifikaat vastab rahvusvehelise standardi nõuetele EN ISO 9606-1. Annab loa keevitada süsinikterasest konstruktsioonide nurkõmblusi PA, PB ja PC ruumilistes asendites, materjali paksuse vahemik alates 3 mm kuni lõpmatuseni.
4. Keevitaja sertifikaat protsessile 135 (MIG MAG, kaarkeevitus aktiivgaasis täistraadiga), nurkõmblused. Sertifikaat vastab rahvusvehelise standardi nõuetele EN ISO 9606-1. Annab loa keevitada süsinikterasest konstruktsioonide nurkõmblusi PF ruumilises asendis, materjali paksuse vahemik alates 3 mm kuni lõpmatuseni.
5. Keevitaja sertifikaat protsessile 136 (MIG MAG, kaarkeevitus aktiivgaasis täidistraadiga), põkkõmblused. Sertifikaat vastab rahvusvehelise standardi nõuetele EN ISO 9606-1. Annab loa keevitada süsinikterasest konstruktsioonide põkkõmblusi PA, PC ja PE ruumilistes asendites, materjali paksuse vahemik alates 3 mm kuni lõpmatuseni.
6. Keevitaja sertifikaat protsessile 136 (MIG MAG, kaarkeevitus aktiivgaasis täidistraagiga), põkkõmblused. Sertifikaat vastab rahvusvehelise standardi nõuetele EN ISO 9606-1. Annab loa keevitada süsinikterasest konstruktsioonide põkkõmblusi PF ruumilises asendis, materjali paksuse vahemik alates 3 mm kuni lõpmatuseni.
7. Keevitaja sertifikaat protsessile 136 (MIG MAG, kaarkeevitus aktiivgaasis täidistraadiga), nurkõmblused. Sertifikaat vastab rahvusvehelise standardi nõuetele EN ISO 9606-1. Annab loa keevitada süsinikterasest konstruktsioonide nurkõmblusi PA, PB ja PC ruumilistes asendites, materjali paksuse vahemik alates 3 mm kuni lõpmatuseni.
8. Keevitaja sertifikaat protsessile 136 (MIG MAG, kaarkeevitus aktiivgaasis täidistraadiga), nurkõmblused. Sertifikaat vastab rahvusvehelise standardi nõuetele EN ISO 9606-1. Annab loa keevitada süsinikterasest konstruktsioonide nurkõmblusi PF ruumilises asendis, materjali paksuse vahemik alates 3 mm kuni lõpmatuseni.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.