Koolitajad

Ege Jaanso
Ege Jaanso

Sihtgrupp

Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Suurelt unistada on hea. Aga kas ka suurelt riskida? Koosta äriplaan ja veendu, et Su unistus on teostatav!

Eesmärk

Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

Käsitletavad teemad

  1. KOOLITUSPÄEV

 • Sissejuhatus
 • Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus, kokkulepped.

 • Ettevõtluse olemus
 • Ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid. Ettevõtete vormid, ettevõtlusega alustamine. Ettevõtte omanikud, juhatus, rollid. Ootused ettevõtlusele ja ettevõtluses.

  2. KOOLITUSPÄEV

 • Äriplaan. Mõiste. Vajaduse analüüs
 • Vormid, osad, struktuur. Kust saada abi äriplaani koostamisel. Äriidee. Visioon, missioon, eesmärgid. Ettevõtluskeskkond.

  3. KOOLITUSPÄEV

 • Toode/teenus. Tootmine/teenindamine
 • Toote omadused, kliendi ootused tootele. Tootmine, etapid, jõudlus.

  4. KOOLITUSPÄEV

 • Turg
 • Turumaht. Sihtrühmad ja kliendid. Edutegurid turul.

 • Konkurents
 • Konkurentsisituatsioon, konkurendid. Konkureerivad tooted.

  5. KOOLITUSPÄEV

 • Turundus ja müük
 • Turunduse olemus. Jaotuskanalid. Reklaam. Müük ja selle korraldamine.

  6. KOOLITUSPÄEV

 • Personal ja juhtimine
 • Tööjõuvajadus. Rollid ettevõttes. Tööõigus ja tööohutus.

 • Riskianalüüs
 • Riskid ettevõtluses ja nende maandamine.

 • Enamlevinud vead äriplaanis
 • 7. KOOLITUSPÄEV

 • Stardikapital
 • Vajadus. Allikad. Infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

 • Raamatupidamine ja maksundus
 • Finantsaruanded. Planeerimine. Maksud.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud riske ja võimalusi
 • Teab ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid
 • Oskab koostada äriplaani
 • Oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid
 • Valmib äriplaan

Tunnistus

Koolitus lõpeb oma äriplaani kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt 70% loengust ja esitada oma äriplaan.

Koolituse kestus

Kokku 81 ak t, loengu töö maht 56 ak t, iseseisva töö maht 25 ak t, loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 56 ak t (7 päeva).

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus, õppematerjalid, tõend.

Tagasiside