Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

TAGASISIDE ANDMINE JA MEESKONNA ARENGU TOETAMINE

EESMÄRGID

Mooduli eesmärk on arendada osalejate praktilisi suhtlemisoskusi edasi- ja tagasiside andmise ja vastuvõtmise kontekstis, mis võimaldab saavutada soovitud tulemused ja õpiväljundid:

 • kasvatada ühist arusaama juhi rollist ning tema täidetavatest funktsioonidest (nende hulgas eestvedamine, delegeerimine, eesmärgistamine)
 • arendada võimekust anda nii positiivset kui kriitilist tagasi- ja edasisidet
 • õppida analüüsima enda kui juhi olemust, enda tugevusi ja arengukohti
 • teadvustada arenguvestluste potentsiaali erinevate juhtimisülesannete täitmisel (näiteks meeskonna motiveerimisel)
 • parandada ja arendada praktilisi oskusi arengu- ja hindamisvestluste läbiviimiseks.
 • treenida turvalises keskkonnas arengu- ja hindamisvestluste läbiviimise oskusi
 • aidata koostada lühijuhend arengu- ja hindamisvestluste edukaks läbiviimiseks
 • võimaldada välja tulla igapäevarutiinist ning anda positiivne elamuskogemus iseendast ja oma kolleegidega koos tegutsemisest
 • panna osalejate näod särama ja leida uut energiat! 

SISU:

Ettevalmistus

 • Milline on juhi roll ning kuidas seda kõige efektiivsemalt täita? Millised on peamised juhtimisfunktsioonid? Kuidas on organisatsiooni väärtused, visioon ja missioon juhi olulised tööriistad?
 • Milline olen mina juhina ning kuidas saan enda kompetentsust kasvatada?
 • Mis on edasi- ja tagasiside, nende peamised eesmärgid ning nendest tulenev kasu juhi enda, töötaja ja organisatsiooni jaoks?
 • Milles seisneb juhi roll töötajate toetamisel tulemuslikuks eesmärkide saavutamiseks?
 • Kuidas ja miks delegeerida? Milliseid ülesandeid saab delegeerida ja milliseid mitte? Mis moodi delegeerimine toetab töötajate arengut?
 • Kuidas seada efektiivseid eesmärke ning missugustele kriteeriumitele need peavad vastama?
 • Kuidas käsitleda töötaja jaoks eelnevalt püstitatud eesmärkide täitmist?
 • Kuidas saab juht töötajaid motiveerida eesmärke saavutama?

Edasi- ja tagasiside andmine ning saamine

 • Missugused suhtlemistehnikad soodustavad töötajate poolt avatult enda probleemidest rääkimist?
 • Missugused suhtlemistehnikad võivad takistada töötajaid enda probleemidest avatult rääkida?
 • Millest koosneb aktiivne kuulamine ja kuidas seda efektiivselt praktikas rakendada?
 • Missuguseid küsimusi on juhil võimalik kasutada, et julgustada töötajaid avatult enda probleemidest või ideedest rääkima ning võimalikult palju olulist infot koguda?
 • Millele tasub edasi- või tagasiside vestluse läbiviimisel tähelepanu pöörata kehakeele juures?
 • Millele tasub tähelepanu pöörata positiivse edasi- ja tagasiside andmisel?
 • Millega tuleb arvestada kriitilist tagasisidet andes?
 • Kuidas edasi- ja tagasisidet efektiivselt vastu võtta?
 • Kuidas edasi- ja tagasisidet küsida?

Arengu- ja hindamisvestlused ning edasi- ja tagasiside

 • Mis on arengu- ja hindamisvestluse läbiviimise olulised osad ning millele tasub igas etapis tähelepanu pöörata?
 • Kuidas töötajat juba varakult kaasata arengu- ja hindamisvestluse ettevalmistamisse läbi tema poolt ise enda hindamise?
 • Kuidas ennast arengu- ja hindamisvestluse läbiviimiseks sobivalt häälestada?
 • Kuidas luua arengu- ja hindamisvestluse läbiviimist toetav keskkond ja raamistik?
 • Kuidas arengu- ja hindamisvestlust alustada ning luua kohe alguses selle läbiviimiseks sobiv atmosfäär, mis soodustab töötajate poolset avatust?
 • Kuidas saab juht arengu- ja hindamisvestluseks võimalikult tõhusalt ette valmistada?
 • Missuguste infoallikatega tasub juhil enne arengu- ja hindamisvestlust kindlasti tutvuda?
 • Missuguseid abivahendeid on juhil ja töötajal võimalik kasutada arengu- ja hindamisvestluseks piisavalt põhjalikuks ettevalmistamiseks?
 • Kuidas arengu- ja hindamisvestlust tõhusalt juhtida?
 • Kuidas väljenduvad arengu- ja hindamisvestlusel edasi- ja tagasiside olulisimad põhimõtted?
 • Millele tasub tähelepanu pöörata arengu- ja hindamisvestluse käigus positiivse edasi- ja tagasiside andmisel?
 • Kuidas ennast emotsionaalset juhtida, et arengu- ja hindamisvestlused ei oleks liialt väsitavad?
 • Missuguseid abivahendeid on juhil võimalik kasutada arengu- ja hindamisvestluse tulemuste vormistamisel?
 • Millele tasub juhil tähelepanu pöörata arengu- ja hindamisvestluse läbiviimise järgselt? 

TULEMUSED JA ÕPIVÄLJUNDID

Valikmooduli tulemusena on osaleja omandanud teadmised ja oskused edasi- ja tagasisidestamisest ning arengu- ja hindamisvestluste läbiviimisest ning on omandanud aktiivse kuulamise oskused. Osaleja oskab teadvustada ning mõtestada juhi rolli ning vastutust inimeste tööalases toimetulekus läbi nende hindamises, tagasisidestamises ja arendamises; osalejad on saanud võimaluse jagada omavahel kogemusi ning harjutada praktiliselt hindamist ning hindamisjärgse tagasiside andmist; on suurenenud osaleja motivatsioon ja enesekindlus kompetentside hindamisel ja tagasiside andmisel. Osaleja on analüüsinud enda toimetulekut arengu- ja hindamisvestluste läbiviijana, oskab vestlusi planeerida, eesmärgistada ja läbi viia. Osaleja inimeste juhtimise kompetentsid on arenenud. Osalejad on peale koolitust enesekindlamad ja nende oskused ning juhtimisalane võimekus on paranenud.