Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

KRIISIJUHTIMINE

Koolitusmooduli eesmärk on arendada juhtide kriisijuhtimist sealhulgas kuidas leevendada edaspidi üleilmsete kriisidega kaasnevaid riske teenuste pakkumisel

Koolitusmoodul koosneb kolmest osast, mis jagunevad omakorda erinevateks teemadeks.

1.osa Üleilmsed kriisid ja nendega kaasnevad riskid

EESMÄRK

Alammooduli eesmärk on anda juhtidele teadmised ja praktilised oskused organisatsiooni/meeskondade juhtimisest kriisis selliselt, et kriisist tulenevad riskid saaksid maandatud, organisatsiooni põhiülesanded täidetud ja teenused tagatud.

SISU

Sissejuhatus kriisijuhtimisse

  • Üleilmsete kriiside mõjust tulenevad väljakutsed juhtimisele Eestis - viimaste kriiside näidetel.
  • Seosed: rahvusvahelised organisatsioonid-piirkondlikud organisatsioonid-kahepoolne koostöö – riiklikud organisatsioonid, nende vaheline koostöö – amet/ministeerium ja organisatsioonisisene koostöö/juhtimine.

Juhtimise/eestvedamise eripärad kriisis vs tavapärases olukorras

·       Liidri roll kriisis, eestvedamine vs juhtimine, sobiva juhtimisstiili leidmine (grupiarutelu)

·       Tippjuhi vajadused/toetamine (grupiarutelu)

·       Meeskonna vajadused/toetamine (grupiarutelu)

·       Olukorrateadlikkuse osatähtsus, selle loomine ja ülalhoidmine, selguse/fookuse loomine

·       Otsuse vastuvõtmise protsessi kiirendamine OODA (Observe-Orient-Decide-Act) -loop näitel)

·       Erinevate juhtimise tööriistade kasutamine kriisi ajal – koosolekud, kohtumised, 1:1-ed, delegeerimine, tavalisest erinevad planeerimisgrupid, juhtimisorganid…

 Organisatsiooni, juhi ja meeskonna valmisoleku suurendamine kriisideks/kriisiplaani koostamine

·       Planeerimisprotsessi tutvustamine, plaani osatähtsuse ja paindliku elluviimise kasutegurid

·       Riskide identifitseerimine ja maandamine, ennetavate tegevuste planeerimine

·       Kriisi plaani koostamine (praktiline harjutus/grupitöö). Sõltuvalt õppegrupi koosseisust, kui grupis on rohkem inimesi samast organisatsioonist siis võib teha organisatsiooni põhiselt kui ei, siis võib teha väiksemates gruppide. Tutvustatakse ja alustatakse kriisiplaani formaadi täitmist.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena:

·       Saab osaleja aru maailma-regiooni-riigi-organisatsiooni kriisi dünaamikast, mõjudest ja seostest ning väljakutsetest, mida need juhtimisele/eestvedamisele esitavad

·       Saab aru liidri rollist ja oskab hinnata õigesti tippjuhi/meeskonna vajadusi kriisi juhtimise seisukohalt

·       oskab valida olukorrale vastavaid ja õigeid juhtimistööriistasid

·       oskab organisatsiooni ja teenuste tagamise seisukohalt ette näha ja vähendada kriisiga kaasnevate riskide mõjusid ning vastavalt välja töötada ka ennetavaid tegevusi

·       tunneb kriisiplaani formaati ja oskab organisatsiooni põhiselt hinnata kriitilisi ja ainult enda organisatsioonile omaseid faktoreid, selliselt, et organisatsiooni poolt pakutavad unikaalsed teenused saavad tagatud.

·       Oskab toime tulla üleilmsete kriisidega kaasnevate riskidega teenuste pakkumisel

·       Osaleja juhtimiskompetentsid on arenenud


2.osa Kommunikatsioon kriisis

EESMÄRK

Alammooduli eesmärk on anda juhtidele ja kriiside lahendamisega kokku puutuvatele inimestele teadmised ning praktilised oskused, kuidas kriisiolukordades koostööd korraldada ja operatiivselt toimida ning kuidas kommunikatsioon aitab kriise ennetada või lahendada.

SISU

Sissejuhatus kriisikommunikatsiooni

·       kommunikatsioonitöö tähendus ja valdkonnad

·       kommunikatsioon kui juhtimisinstrument (sh õppevideo arutelu)

·       kriisid kommunikatsioonitöös (sh näited praktikast), kriisi tasemed

Kriisideks valmistumine

·       juhi ja meeskonna valmisolek kriisideks, kriisikommunikatsiooni plaan

·       tööjaotus ja sisekommunikatsioon kriiside ajal

·       kriisiks valmistumise praktiline grupitöö

 Kommunikatsioonijuhtimine kriisiolukordades

·       kommunikatsioon töötajate, partnerite ja meediaga

·       meediatöö kriisi ajal, ajakirjandus kui partner või kui vaenlane kriisiolukorras

·       ohud kriisikommunikatsioonis koos praktiliste meedia näidetega

·       juhi roll kõneisikuna kriiside lahendamisel koos näidetega

·       kriisi kaasuste ühised arutelud, kriisi kasutegurid ja kokkuvõte

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena:

·       oskab juht arvestada kommunikatsiooni kui olulist juhtimisinstrumenti kriiside ennetamisel ja lahendamisel

·       oskab juht kommunikatsioonitööd planeerida ning teab enda rolli nii kriisi sisulise juhina kui ka kõneisikuna kommunikatsioonis sihtrühmadega

·       tunneb kommunikatsioonitöö eripärasid ja meediasuhtluse praktilisi samme

·       oskab ennetada ohte kriisikommunikatsioonis.

·       Oskab toime tulla kriisiolukordades juhtimisega, koostöö ja koordinatsioonidega ja oma tiimi kooshoidmisega ning kriisi mõjude juhtimisega


3.osa Kriisikäitumine ja psühholoogia

EESMÄRK

Alammooduli eesmärk on anda juhtidele teadmised inimeste kriisi käitumisest ja võimalustest psühhosotsiaalse toetuse ning psühholoogilise esmaabi korraldamiseks kriisiolukorra ajal ja järgselt. Koolituse tulemusena omandab osaleja teadmised ja oskused, kuidas toime tulla kriisiolukordades juhtimisega, koostöö ja koordinatsiooniga ja oma tiimi kooshoidmisega ning kriisi mõjude juhtimisega.

SISU

Kriisi mõju inimeste käitumisele

·        Arengu ja trauma kriisi sisu ning erinevused;

·        Psühholoogiline šokk ja sellele järgnevad käitumises avalduvad traumafaasid;

·        Raske vastase ja ohustava käitumisega toimetulekustrateegiad

 Asutuse võimalused psühholoogilist kriisi kogevate inimeste toetamiseks

·       Oskuslik psühholoogiline esmaabi ja selle mõju edaspidisele;

·       Hilised traumatunnused (sh PTSD, MUPS) ja nende mõju inimesele;

·       Efektiivne psühhosotsiaalne tugi kriisi järgselt.

 Kriisisekkumine

·       Kriisitöö kaardistamine selle efektiivseks juhtimiseks;

·       Toimunud kriisijuhtumi hilisem analüüsimine;

·       Tavapärase töö rütmi taastamine.