Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

PRAKTILINE INNOVATSIOONIJUHTIMINE ORGANISATSIOONIS

EESMÄRK

Luua koolituse käigus eeldused ja turvaline õpikeskkond, kus:

·     iga täiskasvanud õppija saab omandada uued oskused, teadmised ja tunnetuse innovatsioonist, selle olemusest, protsessist, tööriistadest ja mõttelaadist ning kuidas seda ka erinevates valdkondades rakendada (nt: meeskond, organisatsioon, laiemad ühiskondlikud grupid);

·     oskab mõelda süsteemselt ning julgeb võtta initsiatiivi ja teab kuidas kaasata huvigruppe, et luua innovatiivsete lahendustega uut väärtust oma valdkonnas või valdkondade üleselt.

 

SISU

Koolitus jaguneb kaheks koolituspäevaks. Koolituspäevade moodulid jagunevad teoreetilisteks ja praktilisteks osadeks. Moodustatakse vähemalt 3 meeskonda, millel igal ühel on personaalne mentor. Koos läbitakse kahe päeva jooksul innovatsiooni protsessi teoreetiline käsitlus ja praktiliste ülesannete käigus koostatakse reaalselt innovatsiooni eksperiment ja valmistatakse ette valideerimiseks sihtrühma hulgas. Kui meeskond jõuab koolituse käigus reaalse probleemini ja võimaliku lahenduseni, saab loodud materjale pärast koolitust kasutada reaalseks validatsiooniks sihtrühma hulgas laiapõhjalisemalt.

 

Sissejuhatus innovatsiooniprotsessi, terminid. Teooria

·     Mis on innovatsioon?

·     Innovatsiooni protsess ja protsessi innovatsioon. Liigid

·     Innovatsiooni eksperimendid

·     Kliendiarendusprotsess, huvigruppide kaasamine

·     Innovatiivne mõttelaad - kuidas ära tunda, defineerida ja valideerida probleeme

·     Millised on idee, probleemi ja lahenduse erisused

 

Tulevikutrendid ja nende analüüs meeskonnas. Praktiline ülesanne

·     Moodustame meeskonnad (mänguline team-bulding).

·     Iga meeskond valib endale (tuleviku)teema, mida analüüsida.

·     Defineerime probleemid (osaleja enda) valdkonnas, nende võimalikud lahendused, potentsiaali ja sihtrühma.

Meeskondade presentatsioonid praktilisest ülesandest

·       Mida uut avastasime?

·       Ühine analüüs tulevikutrendide, võimalike uute innovatsioonide ja lahenduste kohta avalikus sektoris.

·       Võimalik mõju ulatus ja olulisus osaleja tegevusvaldkonnast lähtudes.

 

Valideeritava probleemi valimine. Praktiline ülesanne

·     Meeskonnad valivad välja ühe idee/probleemi/kaasuse, mida teisel koolituspäeval valideerimiseks ette valmistada ja prototüüpida.

·     Võib olla ka juba varasemalt ette valmistatud probleem, millega osaleja koolitusele tulles on oma vastutusvaldkonnas eelnevalt kokku puutunud ning mis vajab reaalset lahendamist.

 

Mis on prototüüp? Prototüübi loomise etapid, tööriistad. Teooria

·     Eelmise päeva kokkuvõtted, kordamine.

·     Kasutajamugavus.

·     Valideerimine - kuidas defineerida persoona, kuidas valideerida.

·     Innovatsiooni eksperimendi ettevalmistamine.

·     Kuidas mõõta tulemusi, erinevad tööriistad ja mõõdikud.

Lahenduse prototüübi loomine ja innovatsiooni eksperimendi koostamine meeskonnas. Praktiline ülesanne

·     Lahenduse paberil prototüüpimine ja ettevalmistamine valideerimiseks sihtrühma hulgas. Tööriistade tutvustus prototüübi digitaliseerimiseks, valideerimiseks ja tulemuste analüüsiks.

Meeskondade presentatsioonid praktilisest ülesandest

·     Meeskonnad tutvustavad valitud probleemi, võimalikku lahendust, sihtrühma ja paberprototüüpi auditooriumis.

·     Esmane tagasiside ja validatsioon õppuritelt ja lektorilt.

·     Võimalik ka reaalse tagasiside kogumine defineeritud sihtrühmalt vastavalt kontaktide olemasolule.

 Kahe päeva kokkuvõtted, kordamine

·     Innovatsiooniprotsessi ja eksperimentide teadlik disainimine ja läbimine, kasutades erinevaid tööriistu. Arutelu auditooriumis – iga osaleja ütleb, mida uut ta õppis ja edaspidi oma töös kasutada saab.

·     Kui meeskond jõuab koolituse käigus reaalse probleemini ja võimaliku lahenduseni, saab loodud materjale pärast koolitust kasutada reaalseks validatsiooniks sihtrühma hulgas laiapõhjalisemalt.

·     Omandatud teadmistega on võimalik edaspidi korduvalt oma töös teadlikult disainida innovatsiooni eksperimente, valideerida probleeme ning luua uusi lahendusi.

 

 

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:

·     tunneb iga koolituse läbinu innovatsiooni protsessi, oskab mõelda süsteemselt ning julgeb võtta initsiatiivi, et luua innovatiivsete lahendustega uut väärtust oma valdkonnas või valdkondade üleselt.

·     oskab kasutada praktilisi tööriistu, millega reaalselt igapäevatöös on võimalik defineerida probleeme, neid valideerida ja lahendada, kasutades ressursse kõige optimaalsemalt.

·     oskab disainida ja eristada innovatsiooni eksperimente, et testida probleeme ja võimalikke lahendusi.

·     oskab kaasata ja defineerida erinevaid huvigruppe, et valideerida probleeme ja lahendusi.

·     oskab paremini ette näha ja lahendada sotsiaalseid probleeme.

·     osaleja innovatsioonijuhtimise kompetentsid on arenenud.