Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

COACHIV JUHTIMINE

EESMÄRK

Mooduli eesmärk on anda teadmisi coachingu põhimõtetest, tutvustada coachiva juhtimisstiili alushoiakuid ja võimalusi, arendada osalejate praktilisi coachiva juhtimise oskusi, mis võimaldab läbi alljärgnevate teemade käsitlemise saavutada soovitud tulemused ja õpiväljundid. 

SISU

Osalejad õpivad tundma coachiva juhtimise aluseid ning tehnikaid ning tõhusa coachingu mudeli läbi saavad ise praktiliselt coachingu oskusi arendada. Eraldi tähelepanu pööratakse sellele, mis on juhi roll coach´iva juhtimisstiili puhul ning mille poolest erineb juhi poolt alluvaga läbi viidud coaching-vestlus klassikalisest coaching´ust.

Osalejad saavad teada, kuidas coachingu tööriistu kasutada juhtimises, töötajatega infividuaalses suhtlemises ja eesmärkide saavutamises. Coachingu tööriistad on efektiivne võimalus, kuidas inimesi motiveerida ise vastutust võtma ja ülesandeid lahendama, mis kokkuvõttes tõstab inimeste rahulolu ja toetab nende arengut.

Osalejad õpivad tundma tõhusat ja praktilist coaching´u mudelit, mis on suurepärane töövahend mis tahes situatsioonis coaching´u vestluste läbiviimisel (sh arengu- ja tulemusvestluste läbiviimisel).

Meie koolitajad tunnevad professionaalsete coach´idena põhjalikult mitmeid erinevaid coaching´u mudeleid ning koostöös tellijaga on võimalik täpsemalt kokku leppida, missugune mudel antud koolituse osalejatele kõige paremini sobib, et üheskoos välja valitud mudelit neile lähemalt tutvustada.

 
Meie esialgse hinnangu põhjal sobib coaching´uks juhtimise kontekstis antud sihtrühma jaoks väga hästi mudel, mida tuntakse maailmas laialdaselt tähekombinatsiooni ROSA3 nime all, mis moodustub selle mudeli nelja osa esimestest tähtedest:


R: Reality (reaalsus, hetkeolukord)

O: Objective (eesmärk, soovitud olukord)

S:   Solutions (võimalikud lahendusvariandid)

A: Action Plan (tegevusplaan eesmärkide saavutamiseks)

 

ROSA mudeli eelis on selle praktilisus ja lihtsus – olenemata osalejate eelteadmistest ja kogemustest on igaüks võimeline 2-päevase koolituse jooksul selle põhimudeli efektiivselt omandama ning oskab selle enda juhtimistegevuste kontekstis efektiivselt ellu rakendada. Samas on selle mudeli põhjalikumal tundma õppimisel võimalik igas aspektis minna nii süvitsi, et ka väga kogenud coach´id leiavad sealt enda jaoks täiendavaid arengukohti.

Muuhulgas käsitletakse valikmoodulis järgmisi teemasid:

·     Coachingu põhimõtted ja töömeetodid, miks see on vajalik

·     Coaching ja coachiv juhtimisstiil

·     Erinevad juhtimisstiilid - millal mida kasutada

·     Coaching vs mentorlus

·     Tulemuslikku ja toetavat juhendamist toetavad uskumused ja hoiakud

·     Aktiivne kuulamine coachingus

·     Coaching´u mudel (sh eesmärgistamise mudelid, kuidas coachingut jätkusuutlikuks muuta, kuidas olla kindel, et kokkulepitud muutused teoks saavad)

·     Coachingu küsimuste moodustamine

·     Juhtimine läbi tugevuste

·     Coachingu protsessi kaardistamise abivahendid

·     Praktilised harjutused, coachingu situatsioonide läbi mängimine

 

 

TULEMUSED JA ÕPIVÄLJUNDID

Valikmooduli tulemusena on osaleja teadlik erinevatest juhtimisstiilidest ja coachiva lähenemise kasudest; on teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest; on teadlik coachingu ja mentorluse erinevusest; on omandanud konkreetseid coachiva juhtimise tehnikaid; on ise läbi proovinud erinevaid coachiva juhtimise tehnikaid.

Osaleja on õppinud oma inimeste motiveerimist, tunnustamist ja hoidmist. Osaleja teab ja tunneb oma tugevusi ja võimalusi anda oma panus organisatsiooni arengusse. Osaleja oskab läheneda oma alluvatele individuaalselt ja teab, kuidas töötab coachingu mudel. Osaleja oskab kasutada coachiva juhtimise tööriistu oma töötajate ja organisatsiooni arendamiseks.

Koolituse tulemusena aitab osaleja oma inimestel käivitada muutusi ja jõuda kiiremini soovitud eesmärkideni; vastutada teadlikult oma töö eest; näha ja leida ise parimaid lahendusi; tunda edutunnet ja töömotivatsiooni. Osaleja inimeste juhtimise kompetentsid on arenenud.